BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszko-Chomentowska Zofia
Title
Majątek trwały a dochodowe zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych
The Fixed Assets and Income Differentiation of Family Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 110-114, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Rolnictwo, Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Majątek trwały
Agricultural economics, Agriculture, Farm household income, Arable farm, Tangible property
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analizowano zależność między wyposażeniem gospodarstw w majątek trwały a uzyskiwanymi dochodami. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że im wyższa jest wartość brutto środków trwałych w gospodarstwie, tym osiągano lepsze wyniki ekonomiczne. We wszystkich grupach gospodarstw rodzinnych obok dochodu z gospodarstwa byty również dochody z innych źródeł, których udział w dochodzie ogólnym malał w miarę wzrostu wartości brutto środków trwałych. (oryg. streszcz.)

In publication analysed dependence between fixed assets value and incomes front farm. One used results of researches effected in family farms of Białystok and Bydgoszcz region. Analysis showed, that height of gross fixed assets value causes height of income from farm. In farms about greater equipment in fixed assets smaller participation of incomes front other sources, and increased participation of income front farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Drygas M. (1989): Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych. PWN, Warszawa.
  2. Manteuffel R, (!976): Wielkość gospodarstwa i przedsiębiorstwa. LSW, Warszawa.
  3. Rojewski M. (1974): Czynniki kształtujące poziom produkcji w PGR. PWRiL, Warszawa.
  4. Rychlik T. (1987): Pojmowanie dochodu. [W:] Czynniki kształtujące wielkość produkcji i dochodów w rolnictwie.
  5. PWRiL, Warszawa. Stańko S., Gralak A. (1998): Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności użytkującej gospodarstwa rolne. Zesz, Nauk. SGGW, nr 33, s. 6-7.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu