BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutkowska Barbara
Title
Oddziaływanie instrumentów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na gospodarstwa indywidualne Dolnego Śląska
Influence of Measures of the Common Agricultural Policy on Private Farms of the Lower Silesia Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 120-124, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Rolnictwo, Polityka rolna, Indywidualne gospodarstwa rolne
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture, Agricultural policy, Individual arable farms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeanalizowano skutki wprowadzenia płatności bezpośrednich ustalonych podczas negocjacji akcesyjnych oraz innych instrumentów zaproponowanych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 na przykładzie trzech gospodarstw indywidualnych o zróżnicowanym obszarze. (oryg. streszcz.)

The aim of this article is the analysis of the influence of direct payments and others measures which were proposed during in negotiations on chapter agriculture on economic conditions of three private farms with different areas of arable land. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biernat-Jarka A. (2002): Najważniejsze problemy negocjacyjne w stanowiskach. Polski i Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA T. IV, z. 2, s. 30-34.
  2. Kutkowska B. (2002): Rolnictwo Dolnego Śląska u progu integracji z Unią Europejską. Roczniki Naukowe SERi A, T. IV, z. 2, s. 89-92.
  3. Musiał W., Kania J. (1998): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. [W:] Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo AR im H. Kołłątaja w Krakowie, cz. I, s. 62-73.
  4. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (2003). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  5. Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (2003): Systemy uproszczonych dopłat bezpośrednich w Polsce - funkcjonowanie i wstępne szacunki stawek dopłat. FAPA, Warszawa.
  6. Skarżyńska A., Augustyniak-Grzymek (2002): Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 r. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5.
  7. Wilkin J. (2003): Kierunki I uwarunkowania wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu do polskiego rolnictwa I obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr l (118), s. 50-73.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu