BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lemanowicz Marzena
Title
Grupy producenckie i marketingowe i ich wpływ na pozycję konkurencyjną rolników na rynku
Producer and Marketing Groups and Their Impact on Farmers Competitive Position on the Market
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 103-115, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Marketing rolny, Produkcja rolna, Integracja sterowania produkcją, Grupa interesu, Konkurencyjność rolnictwa
Agricultural marketing, Agricultural production, Integration of production control, Interest group, Agricultural competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka przedstawia uwarunkowania, które wpłynęły na rozwój grup producentów rolnych w Polsce oraz omawia funkcje tych grup na rynku rolnym. Zasadniczą część artykułu stanowią wyniki badań przeprowadzonych w 62 grupach producentów rolnych w Polsce na przełomie lat 2001/2002. Wyniki badań wskazują na wiele korzyści, które osiągnęli rolnicy w wyniku zintegrowanych działań. Polegają one m.in. na znalezieniu nowych rynków zbytu, poprawie jakości oferowanych produktów, zapewnieniu ciągłości dostaw, a także podejmowaniu działań z zakresu przygotowywania produktów do sprzedaży. Ponadto, w gospodarstwach członków grup nastąpiły zmiany, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego rolnictwa.

In the article the conditions, which had an impact on development of agricultural producer groups in Poland, have been presented. There have been shown functions of these groups on the agricultural market. The main parts of the paper are results of the empirical research that were carried out within 62 agricultural producer groups in Poland in 2001-2002. The results of research have shown many advantages, which farmers got as a result of integrated activities. The advantages consist of finding new sales markets, products' quality improvement, guarantee of delivery continuity and products' preparations for sale. Moreover, in farms that belong to group, there have been noticed some changes, which contribute to the improvement of Polish agriculture competitiveness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Karasiewicz G., 2001. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcje zmian. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  2. Lemanowicz M., 2003. Grupy producenckie i marketingowe jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej rolników na rynku. Praca doktorska napisana w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW w Warszawie, Warszawa.
  3. Rocznik Statystyczny RP 2002, GUS, Warszawa 2002.
  4. Rószkiewicz M., 2002. Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu