BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Bogdan M.
Title
Kierunki ewolucji struktury agrarnej w Polsce w świetle spisów rolnych z 1996 i 2002 roku
Trends in Agrarian Structure's Evolution in the Light of Agrarian Census from 1996 and 2002
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 125-134, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Struktura agrarna, Restrukturyzacja rolnictwa, Prawo rolne
Agriculture, Arable farm, Agrarian structure, Agricultural restructuring, Agriculture law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem analizy są tendencji zmian w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych, jakie pojawiły się między dwoma spisami rolnymi w 1996 i 2002 roku. Badania przeprowadzono na czterech poziomach, a mianowicie: działek rolnych, gospodarstw małych i średnich, gospodarstw wielkoobszarowych i jednostek sektora publicznego. W analizowanym okresie zaszły w strukturze agrarnej poważne zmiany o charakterze ustrojowym. Dotyczy to zwłaszcza zasilenia sektora prywatnego gruntami Zasobu Skarbu Państwa, w wyniku czego powstały wielkoobszarowe gospodarstwa rolne. Na drugim biegunie odnotowano znaczne zmniejszenie udziału sektora publicznego, który w przeszłości odgrywał większą rolę.

The aim of the paper is to show changes in family-run farms' agrarian structure, which appeared, between the two agrarian censuses. The accelerating indicator of the change was restructuring former state farms which land supplied private sector. The analysis of the agrarian changes was carried out in four groups: smallholdings, middle farms, large-area farms and state sector. The greatest dynamism of changes were characteristic for large-area farms which developed ex-state properties by buying them or leasing. Middle farms changed not very much. The position of state sector dropped from 5.0% to 3.8%. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budzianowski J., 1992. Koncepcja gospodarstwa rolnego w prawie rolnym. UAM, Poznań.
  2. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A., 1996. Polskie prawo rolne. PWN, Warszawa.
  3. Lichorowicz A., 1996. Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej. UJ, Kraków.
  4. Wawrzyniak B., 2003. Przemiany struktury agrarnej pod wpływem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego). Oeconomia nr 2(1).
  5. Wawrzyniak B., Smytry G., 2003. Sposoby zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego). Oeconomia nr 3(1).
  6. Wawrzyniak B., Wojtasik B., 2003. Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim. [w:] Działalność rolnicza oraz jej uwarunkowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. AP, Siedlce.
  7. Wawrzyniak B., Wojtasik B., 2003. Kierunki przekształceń sektora publicznego w rolnictwie. [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską. ATR, Bydgoszcz.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu