BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mossakowska Ewa
Title
Ludność wielozawodowa i jej gospodarstwa w rolnictwie Polski
Multi-Vocational Agricultural Population and its Households in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 166-170, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Rolnictwo, Dochody rolnicze
Double occupation of farmers, Agriculture, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera analizę zmian liczby ludności wielozawodowej oraz prowadzonej przez nią działalności. Wykorzystane dane liczbowe pochodzą z przeprowadzonych przez GUS spisów: NSP 1988, PSR 1996 i reprezentacyjnego rolnego 2000. W latach 1988-2000 liczba osób wielozawodowych w rolnictwie Polski zmniejszała się, ale udział tej grupy ludności wśród pracujących, związanych z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi wzrósł. W badanym okresie zwiększył się też udział gospodarstw, w których prowadzono działalność pozarolniczą na własny rachunek. Dochody ludności wielozawodowej były wyższe niż ludności zajmującej się wyłącznie działalnością rolniczą. (oryg. streszcz.)

The article presents an analysis of changes in the nurnber of the rmulti-vocational agricultural population. In the 1988-2000 period, the size of multi-vocational population involved in agriculture decreased but its share of total working persons linked to private farms in agriculture enlarged. Over analyzed period, the rise in the percentage of households conducting off-farm activities on own-account was observed. The study resułts indicate that the incomes of job-diversified population were higher compared to population carrying solely agricultural activities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Frenkel I. (2002): Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996- 2000. Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 52-59.
  2. GUS, (1992): Ludność związana z rolnictwem indywidualnym w latach 1970-1988, GUS, Warszawa.
  3. GUS, (1997): Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych. GUS, Warszawa.
  4. GUS, (2001): Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2000 roku. GUS, Warszawa.
  5. GUS, (2002a): Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2002. GUS, Warszawa.
  6. GUS, (2002b): Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2001, GUS, Warszawa.
  7. Michna W. (2002a): Źródła utrzymania ludności wiejskiej i wykorzystanie zasobów siry roboczej w różnych regionach. IE- RiGŻ, Warszawa, 14, s. 20-28.
  8. Michna W. (2002b): Zatrudnienie i bezrobocie na obszarach wiejskich i w rolnictwie. Wiadomości Statystyczne nr 6, s. 20-21.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu