BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdys Dagmara
Title
Społeczność lokalna na rynku kapitałowym w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej
Local Community at the Capital Market in Prospect of Polish Entrance to European Union.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 345-350
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Budżet samorządu terytorialnego, Gmina, Obligacje komunalne, Europejska Karta Samorządu Lokalnego
Local government budget, District, Communal bonds, European Charter of Local Self-Government
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono problem udziału gminy (jako lokalnej społeczności) w rynku kapitałowym. Jednostki samorządu terytorialnego powstałe w wyniku reform administracyjnych uzyskały m. in. samodzielność w kształtowaniu gospodarki finansowej, co umożliwiło gminom emisję papierów wartościowych - obligacji gminnych.

This article raises a problem of the local community's participation at the capital market from a perspective of entry into the European Union. In this article there were presented stages of state administration's reform, where the most important thing there was reactivation of the municipal corporation in 1990 as a fundamental self-governed unit. Municipal corporations got definite tasks to realization that result from law regulations - both Polish and The European Charter of Territorial Autonomy. In the article there was raised an important problem of finances of municipal corporations' tasks. Do municipal corporations have financial autonomy? What means do municipal corporations finance own tasks and investments with? In this article there was pointed one of additional possibility of return finance - municipal bonds. This paper was described and there were shown its fundamental characteristics and its potential investors. There was raised a problem of development of purchaser's market of municipal bonds after entry of Poland to European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, PWN, Warszawa, 1997.
 2. Chojna-Duch E., Finanse i prawo finansowe samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia, Instytut Studiów Samorządowych, Warszawa, 1999.
 3. Denek E., Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa, 2000.
 4. Dębski W., Akcje obligacje i ich wycena, Absolwent, Łódź, 1997.
 5. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU nr 124, poz. 607.
 6. Poniatowicz M., Rola obligacji municypalnych w finansowaniu potrzeb budżetowych gmin polskich, [w:] Finansowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, t. II, Opole, 1998.
 7. Raport o stanie rynku. Rynek pozaskarbowych papierów dłużnych. Podsumowanie roku 2001, Fitch Polska S.A., styczeń, 2002.
 8. Szewczuk A., Zasoby finansowe jednostek samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego (stan, dysfunkcje systemowe, postulowane kierunki zmian), [w:] Finansowe aspekty rozwoju lokalnego i regionalnego u progu XXI wieku, doświadczenia i perspektywy, "Zeszyt Naukowy 8", Wrocław, 2001.
 9. Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, DzU nr 118, poz. 754.
 10. Ustawa z dnia 29.06.2000 r. o obligacjach, DzU z 2000 r., nr 60, poz. 702.
 11. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzadzie terytorialnym, DzU nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 12. Weber M., Kraków na rynku europejskim, "Wspólnota",2000, nr 37.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu