BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakulska Teresa, Poniatowska-Jaksch Małgorzata
Title
Wpływ inwestycji zagranicznych za rozwój regionalny w Polsce
Foreign Investments and their Impact on Regional Development in Poland.
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 506, s. 9-68, rys., tab.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy regionów
Foreign investment, Direct investments, Regional development, Economic development of regions
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę stopnia koncentracji inwestycji zagranicznych i ich wpływu na rozwój regionalny w Polsce (w oparciu o dane GUS i PAIZ). Omówiono wielkość kapitału zaangażowanego w inwestycje w latach dziewięćdziesiątych, łącznie z krajami jego pochodzenia, liczbą spółek z udziałem kapitału obcego, ich wielkością, przeciętną liczbą pracowników, udziałem w ogólnej liczbie pracujących i przedsiębiorstw w poszczególnych regionach. Zanalizowano także wydajność pracy, wielkość osiąganych przychodów i wyników finansowych z działalności, nakłady na działalność badawczo-rozwojową, partycypację w obrotach importowych Polski. Przedstawiono ocenę stopnia koncentracji przestrzennej inwestycji zagranicznych w poszczególnych województwach i powiatach. Wnioski płynące z badań wskazują na różne następstwa koncentracji przestrzennej inwestycji, m. in. Pogłębienie dysproporcji rozwojowych zarówno międzyregionalnych, jak i wewnątrzregionalnych.

There is an analysis of foreign investments degree of concentration and their impact on regional development in Poland (based on data collected from Central Statistical Office of Poland and Polish Information and Foreign Investment Agency). The size of the capital involved in investments in 90's together with countries of its origin, number of companies with foreign capital, their size, average number of employees, participation in general number of employees and enterprises in selected regions has been discussed. Productivity of work, turnover volume and financial balance, research policy expenses and participation in Poland's import turnover has been also presented in the paper. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biznesmeni patrzą na wschód, "Rzeczpospolita", 3.10.2000, nr 231, s. B3.
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna, PWE, Warszawa, 1993.
 3. Dziemianowicz W., Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, SRiL, Uniwersytet Warszawski, 1997, nr 20.
 4. Dziemianowicz W., Swianiewicz P., Najlepiej być blisko metropolii, "Rzeczpospolita", 11.02.1999, nr 35, s. B2.
 5. Emerging marked indicators, "The Economist", February 17, 2001, s. 120.
 6. Fiejka Z., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie i płace, w: Kapitał zagraniczny w Polsce, pr. zb. pod red. Z Sadowskiego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 1999, s. 239-240.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., Mapa ryzyka inwestycyjnego. Ujęcie regionalne, "Przegląd Organizacji, 1997, nr 7-8, s. 16.
 8. Gawlikowska-Hueckel K., Hildebrandt A., Umiński S., Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski, "Polska Regionów", IBnGR, Gdańsk, 2001, nr 13.
 9. Hermansen T., Bieguny rozwoju i teorie pokrewne, w: Planowanie rozwoju regionalnego w świetle doświadczeń międzynarodowych, pr. zb. pod red. A. Kuklińskiego, PWN, Warszawa, 1974.
 10. Klamut M., Procesy inwestycyjne jako symulator zmian strukturalnych w regionie w gospodarce rynkowej, w: Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, pod red. B. Winiarskiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1992.
 11. Krugman P., Space: The Final Frontier, "Journal of Economic Perspective", Spring, 1998, vol. 12, No 2.
 12. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, SGH, Warszawa, 1994.
 13. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, IFGN SGH, Warszawa, 2001.
 14. Parysek J., Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 1997.
 15. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 1999 r., GUS, Warszawa, 2000, s. 44-46.
 16. Polijaniuk H., Miary koncentracji, "Nowe Życie Gospodarcze", 1997, nr 46.
 17. Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, pr. zb. pod red. T.P. Tkaczyka, SGH, Warszawa, 2000.
 18. Sosnowska A., Koncentracja produkcji w przemyśle, w: Koncentracja produkcji i zachowania rynkowe przedsiębiorstw, pr. zb. pod red. A. Sosnowskiej, SGH, Warszawa, 1998.
 19. Surażska W., Kto się nie rozwija, ten się cofa, "Rzeczpospolita", 31.05.2001, nr 126, s. A10.
 20. Surażska W., Warszawa ucieka prowincji, "Rzeczpospolita", 03.10.2001, nr 231, s. A10.
 21. Sutton J., Sunk Costs and Marked Structure Price Competition, Advertising, and the Evolution of Concentration, MIT, 1991.
 22. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna dużych miast, "Rzeczpospolita", 17.11.1998, nr 269.
 23. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Atrakcyjność inwestycyjna miast. Pierwszy ranking miast małych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 1998.
 24. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Inwestorzy w Polsce powiatowej, "Rzeczpospolita", 7.01.1998, nr 150.
 25. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Pomocna bliskość metropolii, "Rzeczpospolita", 14.09.2001, nr 215, s. B2.
 26. Wyżnikiewicz B., Zmiany strukturalne w gospodarce. Prawidłowości i ograniczenia, PWE, Warszawa, 1987.
 27. Yarbrough B., Yarbrough R., The World Economy Trade and Finance, Harcourt Brace Jovanowich Collage Publisher, 1991.
 28. Zeliaś A., Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa, 1991.
 29. Zychowicz E., Gminy szukają wsparcia, "Rzeczpospolita", 29.08.2001, nr 201, s. 11.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu