BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska Hanna
Title
Procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej
Adjustment processes of the Polish agriculture to the EU requirements.
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 506, s. 101-133, rys., tab.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Restrukturyzacja rolnictwa, Regulacje prawne, Analiza porównawcza
Agriculture, Rural development, Agricultural restructuring, Legal regulations, Comparative analysis
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy poziomem rozwoju rolnictwa w Polsce i krajach Unii Europejskiej, istotne z punktu widzenia dostosowania się do wymogów unijnych. Zwrócono uwagę na znaczne międzyregionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. Na tym tle omówiono zasady i sposoby regulacji rynku rolnego w UE oraz regulacje prawne w Polsce, a także formy i znaczenie pomocy udzielanej przez UE rolnictwu i obszarom wiejskim krajów kandydujących do Unii. Scharakteryzowano także postęp, jakiego dokonano w polskim rolnictwie w latach 90-tych, a także w rozwiązaniach prawnych tworzących ramy jego unowocześnienia na wzór krajów UE.

Basic differences essential for adjustment policy between the level of agriculture's development in Poland and EU countries have been presented. Interregional differentiation of agriculture in Poland has been pointed out. Rules and ways of adjustment of the EU agricultural market, legal regulations in Poland, forms and role of aid for agriculture coming from the EU and rural areas of candidate countries have been discussed. Description of progress made in Polish agriculture in 90's and in legal solutions creating frameworks for its modernization following the example of EU countries has been also presented in the article. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej: skutki reform i perspektywy zmian, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 1997, nr 6.
 2. Andrychowicz A., Dąbrowski J., Krzyżanowska Z., Polityka rolna i strukturalna UE. Zagadnienia finansowe i instytucjonalne. Rozwiązania dla Polski, pr. zb., FAPA, Warszawa, 2000.
 3. Dobrzyńska N., Program PHARE 2000. Prawo rolne a polski sektor rolny, FAPA, Warszawa, 2000.
 4. FAO Production Yearbook, FAO, Rome, 1998, vol. 52.
 5. http://stat.gov.pl.
 6. http://www.fao.org.
 7. http://www.minrol.gov.pl/bprasowe/index.html.
 8. Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 1995.
 9. Polska w nowym podziale terytorialnym, Warszawa, GUS, 1998.
 10. Rocznik Statystyczny 1993, GUS, Warszawa, 1993.
 11. Rocznik Statystyczny 1995, GUS, Warszawa, 1995.
 12. Rocznik Statystyczny 1997, GUS, Warszawa, 1997.
 13. Rocznik Statystyczny 2000, GUS, Warszawa, 2000.
 14. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 1998, GUS, Warszawa, 1999.
 15. Rocznik Statystyczny Województw 2000, Warszawa, GUS, 2000.
 16. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2000, Warszawa, GUS, 2000.
 17. Skórnicki H., Fundusze przedakcesyjne SAPARD, FAPA, Warszawa, 2000.
 18. Tablice geograficzne, Wyd. Adamatan, Warszawa, 1998.
 19. The Agricultural situation in the European Union, Report, European Commission, Brussels, Luxemburg, 1995.
 20. Ustawa z 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, DzU 1994, nr 98, poz. 473, zm. DzU 1996, nr 152, poz. 724.
 21. Ustawa z 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, DzU 1990, nr 39, poz. 223, zm. DzU 1996, nr 34, poz. 146.
 22. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 1998 r., Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa, 1998.
 23. Wieś Polska w nowej Europie, pr. zb., Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, 2000.
 24. World Development Report 2000/2001, www.worldbank.org.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu