BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Taylor Ewa
Title
Realizacja założeń i ekorozwoju na poziomie gminy i powiatu
Realization of the Sustainable Development Assumptions in Polish Administrative Units.
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 506, s. 163-176
Keyword
Ekorozwój, Ochrona środowiska, Rola samorządów w ochronie środowiska, Prawne podstawy ochrony środowiska, Gospodarka regionalna
Eco-development, Environmental protection, Role of local governments in environmental protection, Legal basis for environmental protection, Regional economy
Abstract
Przedstawiono charakterystykę podziału uprawnień i zadań w dziedzinie zarządzania zasobami środowiska, zgodnego z założeniami ekorozwoju, po reformie administracji publicznej w Polsce. Szczególnie zwrócono uwagę na wzrost znaczenia gminnych organów samorządowych w kształtowaniu polityki ekologicznej. Obszernie przedstawiono podstawy prawne określające zadania gmin i instrumenty przez nie wykorzystywane w realizacji polityki ekologicznej.

There is a description of competences and tasks in management of environmental resources conformable to sustainable development assumptions after the public administration reform in Poland. A special attention has been paid to the growing role of local self-governments in ecological policy. The author widely presents legal basis defining tasks and instruments of local self-governments used by them in ecological policy realization. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bernaciak A., Gaczek M.W., Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2001.
  2. Ciechanowicz J., Prawna ochrona środowiska w gminach nadmorskich, "Państwo i Prawo", 1997, nr 6.
  3. Gardjan-Kawa L., Administrowanie zasobami po reformie ustrojowej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 2000.
  4. Górski M., Samorząd terytorialny a ochrona środowiska, "Państwo i Prawo", 1993, nr 6.
  5. Jastrzębska M., Zadania gmin i instrumenty finansowe w ochronie środowiska naturalnego, w: Sterowanie ekorozwojem, t. II, Politechnika Białostocka, Białystok, 1998.
  6. Kieres L., Ustrój województwa samorządowego, w: Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, 1998.
  7. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483.
  8. Strategie zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, Politechnika Białostocka, Poznań-Białystok,1999.
  9. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn.: DzU z 1999 r. nr 928 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu