BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lech Aleksandra
Title
Rządowe programy wspierania konkurencyjności polskiego przemysłu
Governmental Programmers Supporting Competitiveness of Polish Industry.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 127-134
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Polityka przemysłowa, Konkurencyjność, Restrukturyzacja przemysłu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości
Industrial policy, Competitiveness, Industrial restructuring, Small business, Institutional support of entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza założeń i kierunków polskiej polityki przemysłowej w okresie transformacji systemowej i integracji z Unią Europejską. Z analizy kolejnych rządowych programów wynika, że coraz większą rolę odgrywa promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, infrastruktury, "czystych" technologii, wspieranie eksportu nie ukierunkowanego branżowo, a także zwiększanie sprawności działania rynków kapitałowo-finansowego, dóbr i usług, co świadczy o zbliżaniu polityki przemysłowej Polski do kierunków polityki konkurencyjności UE.

The paper presents the assumptions and directions of Polish industrial policy in the transformation period and during the integration with the European Union. The analysis of the governmental programs of supporting the competitiveness of Polish industry shows that supporting non-targeted export, promoting small and medium sized companies, innovations, infrastructure, and "clean" technologies are playing bigger and bigger role in industrial policy. The activities above prove more horizontal industrial policy, as well as its approaching the directions in the EU competitiveness policy. However, sectoral activities, taken on within the restructure of sunrise industries (especially mining, iron and steel metallurgy, and dockyard industry), still play a significant part in Polish industrial policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Government Policy Guidelines for Small and Medium-sized Enterprises until 2002, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 1999.
 2. Koncepcja średniookresowego rozwoju gospodarczego kraju do 2002 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 1999.
 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, 1995.
 4. Muńko A., Polityka przemysłowa Unii Europejskiej i Polski (problemy ewolucji i dostosowań), INE PAN, Warszawa, 1996.
 5. Muńko A., Polska polityka przemysłowa w procesach transformacji i integracji z Unią Europejską, [w:] Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce w okresie transformacji w latach 1989-1995, red. K Gawlikowska-Hueckel, IBnGR, Gdańsk-Warszawa, 1997.
 6. Olszewski L., Kontrowersje dotyczące polityki przemysłowej Polski w okresie transformacji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1996.
 7. Poland 2000. Regular Report from the Commission on Poland's Progress toward Accession, European Commission, 08.11.2000, http://europa.eu.int.
 8. Polityka przemysłowa. Założenia. Program realizacji w latach 1993-1995 (kierunki), Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, 1993.
 9. Program polityki przemysłowej na lata 1995-1999. Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Warszawa, 1995.
 10. Stolarek A., Obszar wysokiej szansy w przemyśle przetwórczym, "Gospodarka Narodowa", 1996, nr 1-2.
 11. Strategia zwiększania inwestycji, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001.
 12. Wojtyna A., Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce, "Gospodarka Narodowa", 1994, nr 12.
 13. Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu