BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyszkowska-Kuna Joanna
Title
Specjalizacja eksportowa w handlu usługami krajów Unii Europejskiej oraz krajów Europy Środkowe i Wschodniej stowarzyszonych ze Wspólnotami Europejskimi w latach 1980-2001
The Export Specialisation in Trade in Services of the European Union and Central-East European Countries Associated with the European Communities within the Years 1980-2001.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 135-145, tab.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Przewaga komparatywna, Eksport usług, Przestrzenna analiza porównawcza, Usługi budowlane, Usługi transportowe, Usługi turystyczne
Comparative advantage, Exports of services, Comparative spatial analysis, Construction services, Transport services, Tourism services
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest analiza układu wskaźników ujawnionej przewagi komparatywnej w eksporcie usług krajów UE oraz krajów stowarzyszonych. Wskaźniki te opisują specjalizację eksportową poszczególnych krajów. Analiza obejmuje lata 1980-2001, kiedy to dokonał się zasadniczy postęp w integracji rynku usług UE, oraz okres bezpośrednio przed i po zakończeniu tego procesu i dotyczy rynku usług, eksportu usług transportowych i turystycznych.

The purpose of the present paper is to analyse the scheme of the revealed comparative advantages' indicators in the service exports of the European Union and Central-East European countries associated with the EU. The analysis is carried out within the years 1980-2001 that includes the period of European internal market's establishment, as well the period just before and after this process. As far as the Central-East European countries are concerned the analysed period is usually shorter because of the lack of the earlier data. The author of the paper made also an attempt to indicate the factors that could have had an impact on the shape of the comparative advantages' scheme. Moreover, the paper includes some forecasts concerning the possible changes in the Poland's specialisation in service exports due to its accession to the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balance of Payment Statistics Yearbook, Part 2: World and Regional Tables, Part 3: Methodologies, Compilation Practices and Data Sources, International Monetary Fund, 2002.
 2. Balassa B., Revealed Comparative Advantage Revisited, "World Bank Staff Working Papers", 1977, No. 256.
 3. Balassa B., Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage, "The Manchester School of Economics and Social Studies", 1965, Vol. 33.
 4. Kłosiński K., Analiza i ocena zmian strukturalnych w sektorze usług w okresie transformacji systemowej w Polsce, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, Working Papers, nr 2, Warszawa, 1999.
 5. Nusbaumer J., Services in the Global Market, Kluwer Academic Publishers, 1987.
 6. Pietras J., Interesy Polski w negocjacjach międzynarodowych w sferze usług w ramach Rundy Urugwajskiej GATT, Instytut Gospodarki Światowej, Centrum ds. Badań GATT, "Prace i Materiały", nr 58, SGH, Warszawa, styczeń, 1992.
 7. Pietras J., Międzynarodowe transakcje usługowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze", 1991, nr 5-6.
 8. Pietras J., Sektor usług na drodze integracji Polski z UE, [w:] Dostosowania w sferze realnej gospodarki Polski do integracji z Unią Europejską, red. K. Żukrowska, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa, 1998.
 9. Raport w sprawie korzyści i zwrotów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską, opracowany w ramach realizacji Uchwały Sejmu RP z dnia 18 lutego 2000, 03.07.2000.
 10. The Impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion in the Union 1989-99, Regional Development Studies, nr 26, European Commission, Luxemburg, 1997.
 11. Unia Europejska, Wyniki negocjacji, http://www.umysl.pl/exporter/zarzadzanie/ue/negocjacje.html.
 12. World Bank, 1999.
 13. World Bank, 2001.
 14. World Competitiveness Report, United Nation Publication, New York- Geneva, 1994.
 15. World Development Indicators, 1999.
 16. World Development Indicators, 2001.
 17. Wysokińska Z., Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1995.
 18. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja Europejska. Rozwój rynków - Teoria i praktyka, PWN, Warszawa-Łódź, 1999.
 19. Wyszkowska-Kuna J., Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami telekomunikacyjnymi na przykładzie Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", 2001, nr 4(20).
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu