BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czernielewska-Rutkowska Małgorzata
Title
Dostosowanie polityki ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Adjustments of Polish Policy of Environmental Protection to EU Requirements : Selected issues
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 161-171, rys.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna, Integracja gospodarcza Polski z UE
Environmental protection, Ecological politics, Poland's economic integration with the EU
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł poświęcono decentralizacji polityki ochrony środowiska, co jest efektem członkostwa w Unii Europejskiej. Proces ten ma na celu wzrost stopnia i odpowiedzialności samorządów, podmiotów gospodarczych, a także indywidualnych użytkowników środowiska za skutki ich działań oraz koszty naprawy i jest jednym z przejawów europeizacji polskiej polityki ekologicznej, rozumianej jako dostosowanie polskiego prawa ekologicznego do standardów UE. W artykule omówiono przejawy i bariery europeizacji polskiej polityki ekologicznej oraz czynniki determinujące zmiany adaptacyjne.

By applying for the European Union, Poland declared her readiness to assume the obligations resulting from the membership, i.e. to adopt acquis communautaire. The process of approximation of Polish law to EU requirements, which consists of the integration process (the approximation of institutional structures), the adaptation process (the adjustment of the present solutions to the requirements) and the harmonisation process (the creation of "new economic and legal deal"), can be labelled as the Europeanisation. The Europeanisation is a top-down process, as it creates the misfit of legal, institutional as well as governance structures. The aim of the paper is to identify the evidence and the impediments to the Europeanisation of Polish ecological policy as well as the mediating factors enabling or prohibiting domestic change. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Börzel T., Risse T., When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change, "European Integration Online Papers", 2000, vol. 4, no. 15.
 2. Börzel T., Towards Convergence in Europe? Institutional Adaptation to Europeanization in Germany and Spain, "Journal of Common Market Studies", 1999, vol. 37, no. 4.
 3. Bury P., Swaniewicz P., Grant Transfers in Financing Local Governments in Poland, referat wygłoszony na konferencji NISPAcee w Krakowie w dniach 24-27 kwietnia 2002.
 4. Cohesion Policy and European Integration, ed. L. Hooghe, Oxford University Press, 1996.
 5. Druga polityka ochrony środowiska państwa, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec, 2000.
 6. European Governance, Preparatory Work for the White Paper, European Commission, 2002.
 7. Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy, CBOS, 2002, komunikat nr 2664.
 8. Janicke M., Democracy as a Condition for Environmental Policy Success: the Importance of Non-institutional Factors, [w:] Democracy and the Environment, ed. W. Laffey, J. Meadowcroft, Cheltenham, Edward Elgar, 1996.
 9. Józefiak K., Molteni M., Gospodarka odpadami komunalnymi w łodzi w perspektywie integracji europejskiej, [w:] Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej, red. A. Nowakowska, Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2002.
 10. Kondycja polskiego społeczeństwa, CBOS, 2002, komunikat nr 2659.
 11. Matczak P., Między pasywnością a protestem. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych, [w:] R. Cichocki, Podmiotowość społeczności lokalnych, Media GT, Poznań, 1996.
 12. Meandry instytucjonalizacji: Dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, M. Marody i in., EU monitoring, VI, Kraków, 2002.
 13. Ostrom M., Governing the Commons, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
 14. Polska w Unii Europejskiej. Początkowe problemy i kryzysy, red. U. Karczewska, M. Kwiatkowska, K. Sochacka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa, 2002.
 15. Putman R., Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993.
 16. Raiser M., The Measurement of Determinants of Institutional Change: Evidence from Transition Economies, "EBRD Working Papers", no 60, 2000.
 17. Raiser M., Trust in Transition, "EBRD Working Papers", no 39, 1999.
 18. Rocznik Statystyczny 2001, GUS, Warszawa, 2001.
 19. Społeczeństwo obywatelskie? Między pasywnością społeczną a biernością, CBOS, 2000, komunikat nr 2664.
 20. Stanowiska Polski w ramach negocjacji o członkostwo Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, czerwiec, 2000.
 21. Swaniewicz P., Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce: zróżnicowanie regionalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, "Polska Regionów", 2000, nr 16.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu