BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrański Grzegorz
Title
O zastosowaniu pewnej koncepcji pomiaru efektywności do zarządzania finansami publicznymi w społeczeństwie opartym na wiedzy
Efficiency Measurement within the Public Sector Financial Management in the Knowledge-based Society.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 189-198, rys.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Pomiar efektywności, Finanse publiczne, Zarządzanie finansami
Efficiency measurement, Public finance, Financial management
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie finansami publicznymi w społeczeństwie opartym na wiedzy polega na działaniu w środowisku nasyconym informacją gromadzoną często za pomocą zdalnych systemów gromadzenia danych, ale same systemy nie wystarczą do poprawnej oceny dostępności dostarczanych usług. Przedstawiono metodę analizy danych granicznych (metoda DEA), wykorzystującą informacje o wielkości poniesionych nakładów i uzyskanych efektów, która, według autora, ma charakter uniwersalny oraz daje możliwości łatwej wizualizacji wyników analizy.

Nowadays the quality of public services in Poland is perceived to be below the socially accepted level. From the EU-membership perspective we should expect an increase in the role of the public sector. In the absence of free-market mechanisms the public sector financial management should assure the optimal allocation of the public funds. Following the EU-instructions on the supervising the European programmers and projects we should introduce the elements of task assessment in other areas of public activity. Hence more elements of free-competition (as in the public procurement) and the management accounting (especially in the infrastructure investments) could be applied. Usually assets that are made available to the community are intangible. That is because of the multidimensional nature of the social needs. We propose the Data Envelopment Analysis (DBA) as the appropriate measure of the public sector efficiency. The method is based on multi input-output optimisation technique, easy to interpret, and ready for methodological development. The tool is widely used all around Europe in many public allocation issues. One can find advanced applications in the social fields like health care, regional policy or local government. The advantages of the DBA methodology and its applications in practice are not yet as sufficiently widespread, as they could be. Measuring the efficiency of public activities in Poland is not as popular matter as e.g. in Norway. The knowledge-based society is a good ground for the utilization of the assessment procedures such as DBA method. However, the necessary condition is a good communication between the science and the society. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Agrell P., Bogetoft P., DEA-based Incentive Regimes in Health-Care Provision, Fourth European Conference on Health Economics, Paris, June, 2002.
 2. Birna E., Hagen T.P., Iversen T., Magnussen J., The Effect of Activity-based Financing on Hospital Efficiency: a panel data analysis of DEA efficiency scores 1992-2000, University of Oslo Working Paper, 2002, nr 8.
 3. Charnes A., Cooper W., Rhodes E., Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research", 1978, nr 2.
 4. Cinca C.S., Molinero C.M., Bossi Queiroz I.A., An Approach to the Measurement of Intangible Assets in Public Sector using Scaling Techniques, Discussion Papers in Accounting and Finance, University of Southampton, 2001.
 5. Farell M.J., The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of Royal Statistical Society", 1957, A 120.
 6. Głowacka E., Wskaźniki efektywności bibliotek według normy ISO 11620, referat na konferencję Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, wrzesień, 2002, http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/standardy/glowacka.php.
 7. Nagarajana N., Vanheukelen M., Evaluating EU Expenditure Programmes: A Guide, Ex post and Intermediate Evaluation - XIX/02 - Budgetary Overview and Evaluation Directorate-General XIX - -Budget European Commissions, 1997.
 8. Osiewalska A., Osiewalski J., Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych, referat na konferencję Standaryzacja kosztów polskich bibliotek publicznych, Chełm-Okuninka, 2002. http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/standardy/osie.php.
 9. Puig-Junoy J., Radial Measures of Public Services Deficit for Regional Allocation of Public Funds, "journal of Money Credit and Banking", 2000, Vol. 32 (3 part2).
 10. Seiford L., Thrall R., Recent Developments in DEA. The mathematical approach to Frontier Analysis, "Journal of Econometrics", 1990, nr 46.
 11. Suchecka J., Zastosowanie metody DEA do badania technicznej i alokacyjnej efektywności kosztów w ochronie zdrowia, [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Kraków, 2003.
 12. Wysocki S., Przyjazny i sprawny urząd - usługi polityczne dobrej jakości, "Gazeta Samorzadu i Administracji", 2003, http://www.egov.pl/teksty/przyjazny sprawny urzad/dokument.php.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu