BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sopiński Michał
Title
Rola pośredników finansowych w transferze kapitału do rynków nieruchomości
The Influence of Financial Intermediaries on the Real Estate Markets.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 199-205, rys., tab.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Rynek nieruchomości, Pośrednictwo finansowe, Inwestycje w nieruchomości
Real estate market, Financial intermediation, Investments in real estate
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest nieruchomość jako jedna z tradycyjnych rodzajów lokat. Wymieniono zalety tego typu inwestycji, takie jak: uzyskiwanie dochodu, ochrona przed inflacją, wzrost wartości, wykorzystanie jako zabezpieczenie kredytu czy skorzystanie z przywilejów podatkowych, a także wady: mała płynność, wysoka kapitałochłonność, konieczność zarządzania oraz niepodzielność. Zarówno zalety, jak i wady nieruchomości jako narzędzia inwestycyjnego są postrzegane przez inwestorów instytucjonalnych szukających nowych możliwości lokacyjnych. Omówiono także polskie rozwiązania prawne zezwalające, limitujące lub zabraniające inwestowania w nieruchomości.

In the well developed financial markets institutional investors play significant role in transfer of the capital to the real estate markets. As an investment real property has a number of features that make it distinct from other capital market vehicles. The prevailing type of investors on any developed real property market is institutional investors. In Poland the structure of investors is still heavily dispersed. The paper presents problems connected with institutional investments on the Polish real property market. Insurance companies, pension funds, and investment trusts include property into their portfolios to reduce the risk of investment. The unification of the financial markets should accelerate the development of the Polish real estate markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brett M., Property and Money, A Simple Guide to Commercial Property Investment and Finance, Estates Gazette, London, 1997.
  2. Fraser W.D., Principles of Property Investment and Pricing, MacMillan Education Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 1987.
  3. Jaffe A.J., Sirmans C.F., Fundamentals of Real Estate Investment, Second Edition, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1989.
  4. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, wyd. II zm., Warszawa, 1999.
  5. Sirota D., Esentials of Real Estate Investment, Dearborn Financial Publishing, Inc. Chicago, Illinois, 1994.
  6. Sopiński M., Inwestorzy instytucjonalni na rynkach nieruchomości, rozprawa doktorska, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Łódź, 2000.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity DzU Z 2002r., nr 76, poz. 694), art. 3, ust. 1, p. 17.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu