BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Uryszek Tomasz
Title
Struktura budżetu Wspólnot Europejskich
The Structure of European Communities Budget.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 237-244, rys., tab.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Budżet państwa, Struktura budżetu, Wydatki budżetowe, Budżet UE
State budget, Budgetary structure, Budget expenditures, EU budget
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie struktury oraz różnych sposobów wykorzystania budżetu Wspólnot Europejskich. Szczegółowo zanalizowano budżet UE, a także wskazano na zasady jego subsydiowania oraz wpływ budżetu na obywateli. Wspomniane są także przygotowania w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych przez regiony Polski i władze samorządowe po rozszerzeniu Unii Europejskiej.

The main goal of the article is to outline the structure as well as different ways of making use of the European Communities budget. A close look at the general budget is taken. Besides, the article points to subsidiary principle and the influence of the budget on citizens. Preparations for taking advantage of structural funds by Polish regions and local authorities, after the EU enlargement, is also mentioned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 1998.
  2. Ciamaga L., Latoszek E., Michałowska-Gorywoda K., Oręziak L., Techmann, Unia Europejska, PWN, Warszawa, 1998.
  3. General Budget of the European Union for the Financial Year 2002. The Figures, Brusels-Luxembourg, Jannuary, 2002, www.europa.eu.int/comm/budget/pdf/budget/syntchif2002/en.pdf.
  4. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2000.
  5. Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 1996.
  6. The Community Budget: the Facts and Figures, Luxembourg, 2000, www.europa.eu.int/comm/budget/pdf/infos/vademecum2000/en.pdf.
  7. Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, DzU nr 48, poz. 550 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, teks jedn. DzU z 2003 r., nr 115, poz. 148.
  9. Winiarski B., Polityka ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław, 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu