BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinkowska Monika
Title
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw - wpływ na zawartość raportów rocznych
Corporate Social Responsibility - Impact on the Content of Annual Reports.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 165-274, rys., tab.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Grupa interesu, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Polityka informacyjna, Raporty gospodarcze
Interest group, Reporting in enterprises, Information policy, Economic reports
Note
summ.
Abstract
Omówiono wpływ koncepcji stakeholders i kontraktowej teorii firmy (podkreślając jej zbieżność z koncepcją zrównoważonego rozwoju) na pożądany zakres informacji ujawnianych przez przedsiębiorstwa, wskazując na szereg inicjatyw środowiskowych i regulacyjnych (w tym UE) w tym zakresie. Przedstawiono przykłady już opublikowanych raportów wskazując korzyści i bariery rozszerzonego zakresu ujawnień.

The paper outlines the idea of corporate social responsibility, which stresses the role that company has to perform within the society. This idea is being propagated as "stakeholder capitalism". The stakeholders of a company - being very wide group of organizations and individuals - have influence on company's actions and are influenced by the activities undertaken by a firm. The "stakeholder value" and the "shareholder value" concepts are outlined. The main issue of the paper is the influence of corporate social responsibility concept on company reporting. The triple-dimensional framework of reporting is presented, underlining the necessity of corporate disclosure on financial, environmental and social aspects. The scope of what citizen is entitled to know about company performance is addressed. The examples of reports within the sustainable development concept are discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I., Corporate Strategy, McGraw Hill, New York, 1965.
 2. Arfin F.N., Financial Public Relations: Lessons from Corporate Leaders, Financial Times Pitman Publishing, London, 1994.
 3. Environ, Report on a Survey of Environmental Reporting Costs and Benefits, www.uk.environcorp.com, 2001.
 4. European Commission, A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimension of Sustainable Agriculture and Rural Development, EC, Bruxelles, 2001.
 5. FASB, Improving Business Reporting: Insights into Enhancing Voluntary Disclosures, Steering Committee Report Business Reporting Research Project, FASB, 2001.
 6. FEE, Towards A Generally Accepted Framework For Environmental Reporting; Fédération des Experts Comptables Européens, Bruxelles, 2000.
 7. Freeman R.E., Understanding Stakeholder Capitalism, "Financial Times", 19.07.1996.
 8. Gaved M., Closing the Communication Gap, ICAEW, London, 1997.
 9. GRI, Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002.
 10. Institute of Social and Ethical AccountAbility, Accountability 1000(AA10000) Framework. Standards, Guidelines and Professional Qualification; Exposeure draft, 1999.
 11. International Accounting Standards Committee, Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASB, London, 1989.
 12. Knight J., Value Based Management, McGraw Hill, 1998.
 13. KPMG, International Survey of Environmental Reporting, London, 1996.
 14. Leadbetter Ch., New Measures for the New Economy, A Discussion Paper for the Institute of Chartered Accountants in England and Wales; Centre for Business Performance, ICAEW, London, 2000.
 15. Marcikowska M., Wpływ przedsiębiorstw na środowisko naturalne, "Zeszyty Teoretyczne RN SKwP", 1999, nr 50.
 16. Marcinkowska M., Neutralność w rachunkowości, czyli o dziedzinie, w której kreatywność nie budzi zachwytu, [w:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości", PŁ, Łódź, grudzień, 2002.
 17. Marcinkowska M., Polityka informacyjna przedsiębiorstw - zakres dobrowolnych ujawnień, [w:] III Konferencja Naukowa "Rynek finansowy. Instytucje, narzędzia, strategie", Kazimierz Dolny, wrzesień, 2002.
 18. McTaggart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C., The Value Imperative, Free Press, New York, 1994.
 19. Stoner J.A., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1992.
 20. United Nations Economic Commission for Europe, Convention on Access Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Enviromental Matters, UNECE, Aarhus, 1998.
 21. United Nations, Indicators of Sustainable Development: Framework and Methodologies, New York, 2001.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
 23. Wheeler D., Sillanpää, The Stakehollder Corporation. A Blueprint for Maximizing Stackeholder Value, Pitman Publishing, London, 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu