BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzeziński Cezary
Title
Partnerstwo społeczne w kształtowaniu polityki regionalnej na przykładzie procesu tworzenia strategii rozwoju województw
Social Partnership in Shaping Regional Policy on the Example of the Process of Creating Voivodships' Development Strategies.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 319-323, tab.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Polityka regionalna, Społeczności lokalne, Strategia rozwoju regionalnego, Samorząd terytorialny
Regional policy, Local community, Regional development strategy, Local government
Note
summ.
Abstract
Omówiono pokrótce zakres działań samorządu wojewódzkiego wynikający z przyjęcia przez rząd polski Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Samorząd został zobowiązany m.in. do prowadzenia polityki rozwoju oraz do współpracy z podmiotami lokalnymi. Przedstawiono także strukturę budżetu samorządów z lat 2001 i 2002.

In Poland the process of involving the inhabitants in the process of co-deciding about the activities for the benefit of the society which they make has lasted for a relatively short time. It is essential for the highest number of subjects to co-operate in formulating and instituting the strategy of development. All the strategies were widely consulted: on the first place with the representatives of territorial self-government and then with the economic self-government, around-business, agriculture and social institutions. Socialising the process of creating strategies on such a large scale is perhaps the highest value of the process of preparing strategies. The voivodship's self-government, creating a strategy consolidates and attests its role as a creator and releaser of the development policy in the voivodship. However, the authorities have no financial means to solve the problems of the voivodship's inhabitants. They depend mainly on the subsidies and allocations from the state's budget. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. DzU 2001, nr 142, poz. 1590.
  2. European Governance, A White Paper. Commission of the European Communities, Brussels, 25.07.2001.
  3. Regulski J., Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy, www.infoport.pl.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2002, www.rio.gov.pl/publikacje/sprawozdania_rio/2000/pdf/Cz2_Budżety_JST.pdf.
  5. Wrana K., Partnerstwo w strategiach rozwoju lokalnego i regionalnego,[w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kużnik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2001.
  6. Żuber P., Teoria i praktyka opracowania strategii rozwoju województwa, "Studia Regionalne i Lokalne", 2000, nr 3 (3), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu