BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tańska-Hus Bożena
Title
Prawne aspekty kierunków rozwoju gospodarstw rolnych
Legal Aspects of Development of Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 5, s. 189-193, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Obrót nieruchomościami, Prawo rolne, Prawo WE, Kryteria integracji z UE
Arable farm, Real estate trade, Agriculture law, European Community law, EU enlargement criteria
Note
synopsis, summ.
Abstract
Obowiązujące zasady obrotu nieruchomościami i kontrola obrotu ziemią mogą być uzasadnione różnorodnymi względami natury gospodarczej lub społeczno-politycznej. Dlatego też na przestrzeni kilkunastu lat rozwiązania tej kwestii ulegały zmianom. Otóż nowelizacją kodeksu cywilnego z 1990 roku uchylono obowiązujące ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w obrocie nieruchomościami, prowadząc tym samym do pełnej liberalizacji obrotu gruntami. Natomiast obecnie w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego powraca się do rozwiązań obowiązujących do 1990 roku, ponieważ przed przystąpieniem do UE musi nastąpić dostosowanie naszego ustawodawstwa rolnego do prawodawstwa obowiązującego w UE. (abstrakt oryginalny)

The rules of real estate trading and control of land trading may result from various economic or sociopolitical aspects. The legal regulations relating to the question of real estate trading have been changing for the last several years. The amendment to the Civil Code made in the year 1990 revoked the subjective and objective limitations of real estate trading and introduced liberalisation of land trade. However, the project of a new bill of agricultural policy which is now being prepared, returns to the regulations from before 1990 due to the fact that the Polish legal agricultural regulations must be adapted to the legal system of EU before Poland becomes its member. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Banaszkiewicz В., Pięta А. (1989): Praca w gospodarstwie rolnym jako przesłanka szczególnej zdolności do nabycia własności nieruchomości rolnej. Palestra, nr 1.
  2. Błażejczyk M. (1990): Farmeryzacja to wielka blaga. Trybuna, nr 45, 2.
  3. Błażejczyk M. (1999): Dzierżawy do parcelacji? Dzierżawca, nr 4, 16-17.
  4. Czechowski P., Korzycka-Iwanow M., Prutis S., Stelmachowski A. (1998): Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej. PWN, Warszawa.
  5. Czyżewski A. (1999): Dzielić, żeby przetrwać? Dzierżawca, nr 5, 16-17.
  6. Ptaszyk M. (1991): Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi inter vivos. PiP, z.7, 57-58.
  7. Selwa J,, Stelmachowski A, (1970): Prawo rolne. PWN, Warszawa.
  8. Stefańska K. (1992): Model indywidualnego gospodarstwa rolnego w świetle nowelizowanego Kodeksu cywilnego. PiP, z. 3, 34-39.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu