BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Katarzyna
Title
Stosowanie nagród i kar w organizacji
The Use of Rewards and Penalties in an Organization
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 73-86, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Formy wynagradzania
Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise, Work motivation, Motivating employees, Forms of remuneration
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia wpływu nagradzania i karania pracowników w procesie pracy i ich powiązanie z systemem motywacji. Autorka omawia nagrody i kary w teoriach motywacji: teorii oczekiwań L. Portera i E.E. Lawlera, teorii X i Y McGregora, teorii modyfikacji zachowań B.F. Skinnera, teorii sprawiedliwości nagradzania J.S. Adamsa i współczesnych koncepcjach motywowania. Następnie charakteryzuje zbiór uwarunkowań przyznawania nagród i przesłanki stosowania kar. Konkluduje, że odpowiednio skomponowany wachlarz nagród i kar oraz umiejętne ich wykorzystanie w procesie zarządzania przez wykwalifikowaną kadrę zarządzającą wspomaga proces pracy.

The aim of the article is to present an influence of penalizing and rewarding employees in the work process and their correlation with the motivation system. The thesis has been discussed both in the first chapter concerning the rewarding the employees and in the second chapter, which concerns penalizing the employees. The study consents to a confirmation of assumptions that rewarding, inducing positive reinforces, is the main impetus in controlling a human's behaviour. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baruk A. I., Motywowanie i jego znaczenie w zaspokajaniu potrzeb pracowników, „Przegląd Organizacji", nr 4/2003.
 2. Blikle A., Doktryna jakości, www.umbrella.org.pl.
 3. Czajka Z., Koncepcje systemu płac przedsiębiorstwa, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1999, s. 133.
 4. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Systemy Techniki, Praktyka, PWE Warszawa 1999.
 5. Golas A., Premie i nagrody, „Serwis Prawno-Pracowniczy" nr 27/2001.
 6. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2004.
 7. Jasiński Z. (red.), Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1998.
 8. Karwińska A., Mikułowski-Pomorski J., Pacholski M., Typy badań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 9. Kopertyńska W., Zmiana podejścia do motywowania w praktyce polskich przedsiębiorstw, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916/2001
 10. Kowalczuk J., Sieczyński T., Psychologia i socjologia pracy, WSiP, Warszawa 1984.
 11. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.
 12. Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Warszawa 2002.
 13. Krokosz-Krynke Z., Motywacyjne systemy płacowe - za i przeciw, Zeszyty Naukowe III Konferencji pt. „Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje", WSZiF we Wrocławiu nr 17 z 2004.
 14. Kulik M., Nagrody i wyróżnienia w Kodeksie pracy, „Serwis Prawno-Pracowniczy", nr 20/2001.
 15. Maciejewska M., Teoria wzmocnień B. F. Skinnera, „Personel" nr 1/2000.
 16. Makin P., Cooper C., Cox Ch., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, PWN, Warszawa 2000.
 17. Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX wieku, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 18. Pęczek J., Błędy popełniane przy wykorzystaniu płacy jako narzędzia motywowania, www.szkolenia.com.
 19. Porębska J., Ani dywanik ani ring, „Gazeta Prawna", nr 136/2003.
 20. Pysiewicz J., Nagrody i wyróżnienia, „Serwis prawno-pracowniczy" nr 32/2001.
 21. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 22. Skalik J., Motywacja w procesie zarządzania zmianami, Zeszyty Naukowe III Konferencji pt. „Metody wynagradzania za pracę - Polska i inne kraje", WSZiF we Wrocławiu nr 17 z 2004.
 23. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003.
 24. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 25. Wasilewska-Węgrzyn M., Przykry obowiązek czy skuteczna motywacja, „Gazeta Prawna" nr 180/2003.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu