BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyrek Radosław
Title
Specyfika informacji i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Particularity of Information and its Role in Company Management
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 141-156, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Informacja dla potrzeb zarządzania, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie strategiczne, System informacyjny przedsiębiorstwa, Informacja ekonomiczna
Information for management needs, Enterprise management, Strategic management, Information system of enterprises, Economic information
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie, jak ważna jest informacja w procesie zarządzania organizacją, jak wiele jest dokonywanych czynności uzależnionych od dobrego i sprawnie funkcjonującego systemu informacji strategicznej. Coraz częściej można się spotkać ze stwierdzeniem, że to właśnie informacja jest cenniejsza niż kapitał. Autor omawia pojęcie, rolę i rodzaje informacji oraz system zarządzania i system informacyjny jako kategorie ekonomiczne. Następnie analizuje rolę informacji w przedsiębiorstwie ze szczególnym zwróceniem uwagi na informację strategiczną. Konkluduje, iż posiadanie informacji i systemu informacji strategicznej jest bardzo ważne w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

The aim of this article is to show how important the information is in a process of company management, how many activities are being performed which depend on a good and efficient functioning of a strategic information system. More and more frequently we encounter the statement that it is information, which is more valuable than the capital. Basic concepts, such as data, information, knowledge — have been defined in the first part of the article. Next, the role of information in a company has been presented, with a particular attention paid to the issue of strategic information. Obtaining the right information and the system of strategic information become indispensable for a company since such knowledge will allow for efficient management of a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem - pozyskanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2003.
  2. Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej - wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
  3. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.
  4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
  5. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Software.
  7. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu - informatyka dla zarządzania. Metody, projektowanie i wdrażanie systemów, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
  8. Sopińska A., Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999.
  9. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania - przewodnik, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu