BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hamer Hanna
Title
Warunki innowacyjności
Innovation Conditions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 59-63, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Innowacyjność, Teoria innowacji, Kształtowanie postawy twórczej, Twórcze rozwiązywanie problemów
Innovative character, Innovation theory, Developing creative attitude, Creative solving problems
Note
synopsis, summ.
Abstract
Zdaniem autorki, przeszkody w myśleniu twórczym, a zatem i w działaniu innowacyjnym, tkwią zarówno w osobowości, jak i w środowisku społecznym. Szczególnie ważne dla postawy innowacyjnej są takie cechy osobowości jak: aprobata życia, samorozwój, giętkość struktur poznawczych i wewnętrzna sterowność. Autorka omówiła zestaw heurystyk i technik innowacyjnych jak: transformacje, sprzeczności, analiza funkcji, skojarzenia i technika 6 kapeluszy. Zdaniem autorki, warunkiem wykształcenia postawy innowacyjnej jest pokonanie oporu własnego umysłu i otoczenia. Ten zabieg jest konieczny, aby różnica ekonomiczna między Polską a państwami wysokorozwiniętymi nie pogłębiała się.

In the article several obstacles in creative thinking have been presented, coming from consciousness as like as social background. There are very important features for innovation attitude: life acceptation, strong ego, self-development, cognitive structures flexibility and internal locus of control. The author discussed set of heuristics and innovation techniques as: transformations, discrepancies, function analysis, associations, 6. hats technique. There has been stressed that overcoming both mental and social barriers for innovative enterprise is possible although difficult. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Hamer H. (1998): Rozwój przez wprowadzanie zmian. СЕМ, Warszawa
  2. Matczak A. (1996): Styl poznawczy a efektywność treningu myślenia twórczego. Studia z psychologii t. 7. Wydawnictwa ATK, Warszawa 191-204.
  3. Majaro S. (1988): The creative gap: managing ideas for profit Longman, Edinburgh.
  4. Nęcka E. (2001): Psychologia twórczości. GWP, Gdańsk.
  5. Sternberg R. (red.) (l999):'Handbook of creativity. Cambridge University Press, Cambridge, 392-430.
  6. Strzalecki A. Kot D. (2000): Osobowościowe wymiary twórczej przedsiębiorczości. Przegląd Psychologiczny Tom 43 nr 3, 351-360.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu