BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszko-Chomentowska Zofia
Title
Kierunki rozwoju rolnictwa w gminach puszczańskich
The Agricultural Progress Policies in the Primeval Forest's Village Communes
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 92-96, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Rolnictwo ekologiczne, Agroturystyka
Regional development, Ecological agriculture, Agrotourism
Note
synopsis, summ.
Country
Puszcza Białowieska
Białowieża Primeval Forest
Abstract
Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość mikroregionu rolniczo-leśniczego, jakim jest rejon Puszczy Białowieskiej, w sytuacji jego wyjątkowo cennych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i jednocześnie niekorzystnej sytuacji demograficznej. Preferowane kierunki rozwoju gmin puszczański, czyli rolnictwo ekologiczne i agroturystyka pozostają w zgodzie z zasadami ścisłego dostosowania się działalności człowieka do naturalnych możliwości środowiska przyrodniczego oraz respektowania ograniczeń w działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem powodzenia jest akceptacja tej idei przez samych mieszkańców, jak również akceptacja wszystkich podmiotów środowiska lokalnego, działających na rzecz rozwoju lokalnego.

The work in agriculture is still of great importance for socio-economic development in typically agricultural regions. In particularly, it is essential for the regions rich in natural values. Whenever the implementation of ecodevelopment principles is considered, it is of the highest importance to employ such economic system & promotes the most desirable activities in a given region. The biological husbandry and tourist pursuits including farm tourism are regarded as preferred courses of action for the development of the primeval forest's villa communes. The basic principle to be adopted both in global and local development strategy of agriculture rural areas involves every natural environment-friendly management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997): Agroturystyka, koszty, ceny, efekty. Wyd. Poltext, Warszawa.
 2. Dubel K. ( 1999): Zagadnienia ekorozwoju terenów wiejskich w strategii rozwoju gmin. [W:] Ekologia wsi. Mat. Z IX Ogólnopolskiego Forum, Krosno-Solina 23-25. 09.1999.
 3. Europejska Karta Obszarów Wiejskich. (1996): Wieś i Państwo, 2-3.
 4. Frenkel I. (1999): Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej. [W:] Typologii wiejskich obszarów problemowych. Red. A. Rosner. IRWiR, PAN, Warszawa: 25-38.
 5. Górny M. (1992): Rolnictwo ekologiczne szansą Polski [W:] Ekologia wsi. Mat. z II Ogólnopolskiego Forum Solina 24-27. 09. 1992.
 6. Kasprzak K., Raszka B. (1998): Gospodarka turystyczna w gminach. [W:] Sterowanie ekorozwojem. Red B.Poskrobko. Wyd. PB, Białystok.
 7. Kołoszko-Chomentowska Z. (2000): Czynnik ludzki w rozwoju gospodarczym regionu. [W:] Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce. Model a rzeczywistość. Red. S. Partycki. Wyd. UMCS Lublin: 177-182.
 8. Kołoszko-Chomentowska Z. (2001): Ekonomiczne aspekty kształtowania środowiska na poziomie gminy. Zeszyty Naukowe AR Kraków nr 382, seria: Inżynieria Środowiska, z. 21: 525-532.
 9. Łuczka-Bakuła W. (1997): Regionalne zróżnicowanie systemów produkcji w rolnictwie na przykładzie rolnictwa ekologicznego. [W:] Rozwój gospodarczy i zmiany strukturalne w ujęciu regionalnym. Red. B. Kożuch Wyd. UwB Białystok: T. II: 24-30.
 10. Ostrowski L. (2000): Polityka ochrony środowiska w rolnictwie. [W:] Ekologia wsi. Mat. z X Ogólnopolskiej Forum, Solina-Jawor 16-18. 10. 2000.
 11. Przygodzka R. (1999): Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich woj. białostockiego. Roczniki Naukowe SERIA t. I, z. 1: 317-322.
 12. Rocznik statystyczny woj. podlaskiego 2000. US Białystok
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu