BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasowicz Stanisław
Title
Rola nauki i doradztwa we wspieraniu agrobiznesu wobec procesu golablizacji i integracji
Function of Science and Advisory Service in Supporting Agrobusiness with Respect to Processes of Globalisation
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 102-110, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Globalizacja, Integracja gospodarcza, Nauka, Doradztwo, Agrobiznes
Globalization, Economic integration, Science, Consultancy, Agrobusiness
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przyjął, jako główną tezę, że czynnik wiedzy i skuteczność jej praktycznego wdrażania, będą decydowały o sukcesie polskiego agrobiznesu w procesach globalizacji i integracji. Teza ta wyznaczyła cel opracowania, którym było przedstawienie roli nauki i doradztwa we wspieraniu agrobiznesu w warunkach wyzwań i problemów związanych z procesami integracji i globalizacji.

The analysis showed that actually in Poland the co-operation between science and advisory service in the area of supporting development of agro-business has to face many organisational and economic barriers. However, the processes of globalisation and integration challenge polish agro-business. In order to cope with the problems, systematic co-operation of science and advisory service is needed. Moreover it is necessary to take into account regional differentiation when development of agro-business is considered. Decision support system in the area of agro-business needs a permanent improvement, an evaluation of proposed solutions and a persistent identification of problems that may appear in particular links. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Andreae В. (1974): Ekstensywnie organizować - intensywnie gospodarować. PWRiL Warszawa.
 2. Czyżewski A. (2000): Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Pamiętnik Puławski, nr 120/1, 39-51.
 3. Heller J. (2000): Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. IERiGŻ, Warszawa.
 4. Hunek T. i in. (2000): Dylematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE. FAPA, Warszawa.
 5. Kamiński W. (2001): O nowy paradygmat regionalnego rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki przestrzennej Polski (na początku XXI wieku). Zeszyty Naukowe AR Kraków, nr 377, 27-34.
 6. Kisiel R. (2001 ): Obszary wiejskie i rolnictwo wobec wyzwań XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. l,41 -45.
 7. Klepacki B. (2001): Procesy przystosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Wieś Jutra. Warszawa.
 8. Krasowicz S. (2001): Rozwój zrównoważony a racjonalne wykorzystanie przestrzeni rolniczej. Postępy Nauk Rolniczych, nr 4, 73-82.
 9. Kuś J. (1999): Problemy ekologizacji rolnictwa i obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, 1.1, z.3,241-247.
 10. Lewandowski J. (1999): Problemy zarządzania w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe WSH, Kielce, nr 2, 23-27.
 11. Liberska B. (2000): Współczesne procesy globalizacji światowej. Bank i Kredyt, nr 1-2.
 12. Mrówczyńska A. (2000): Rozwój agrobiznesu jako przesłanka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t.II, z.4, 149-155.
 13. Runowski H. (2000): Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t.2, z.l, 94-102.
 14. Sznajder M., Przepiorą A. (2000): Rola przemysłu spożywczego w zrównoważonym rozwoju terenów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t.2, z.l, 57-63.
 15. Terelak H. i in. (2000): Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 16. Wawrzyniak B. (1999): System informacyjno-decyzyjny w procesie wspomagania doradztwa rolniczego. [W:] Doradztwo rolnicze w okresie przygotowawczym do integracji z Unią Europejską. KCDRiOW, Poznań.
 17. Wawrzyniak B. (2001): Doradztwo rolnicze w systemie zarządzania agrobiznesem. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, 7-16.
 18. Wiatrak A. (2001): Kierunki zmian i organizowanie systemu doradztwa rolniczego w Polsce. Wieś i Doradztwo, nr 1.
 19. Wilkin J. (2001): Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczniki Naukowe SERIA, t. III, z.l, 9-20.
 20. Woś A. (1999): Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Synteza, IERiGŻ, Warszawa.
 21. Wyzińska-Ludian J. (2001): Interwencjonizm państwowy wobec zmieniających się funkcji obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. III, z. l, 71-74.
 22. Praca zbiorowa pod red. B. Klepackiego (2001): Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa.
 23. Praca zbiorowa (2000): Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1999 r. IERiGŻ, Warszawa.
 24. Praca zbiorowa (2001 ): Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych. PAN, IRWiR Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu