BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska Teresa, Zajdel Małgorzata
Title
Wpływ produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze
The Impact of Agricultural Production on the Natural Environment
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 116-121, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wielkotowarowe gospodarstwa rolne, Ochrona środowiska, Gospodarka odpadami, Świadomość ekologiczna, Badania ankietowe
Large-scale farms, Environmental protection, Waste management, Ecological awareness, Questionnaire survey
Note
synopsis, summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Autorki przedstawiły stan wiedzy i konkretne działania producentów rolnych na rzecz ochrony środowiska. Celem pracy było przeanalizowanie sposobów zagospodarowania odpadów i nieczystości w gospodarstwach wielkoobszarowych w województwie warmińsko-mazurskim oraz zbadanie opinii kadry zarządzającej na temat zachowań proekologicznych, określenie oczekiwań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i podnoszeniem poziomu ich świadomości ekologicznej. Kwestionariusz ankiety obejmował wszystkie aspekty działalności rolniczej, które mogą mieć związek z oddziaływaniem gospodarstwa na środowisko rolnicze.

The agricultural usage of natural resources is a crucial part of anthropopression on the natural environment. Improper production as well as bad waste and impurities management can become a serious threat. The status of pro-ecological knowledge and specific actions of agricultural producers for environmental protection have been presented in the paper. The studies were based on a questionnaire introduced to a group of large farmers renting land in the Warmia and Mazury region of Poland. It was found that a majority of farms has no waste management policy. In general there is no sewage purification plant at a farm. Removal of wastes and impurities from a farm is badly organized. There is an urgent need for an improvement of ecological understanding of agricultural induction. Moreover, a number of actions toward environmental protection should be undertaken on the farms under study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chamer R. (1997): Niebezpieczne i do odzysku. Ekoprofìl Nr 9.
  2. Łojewski S., Skinder Z. (1998): Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa. ATR, Bydgoszcz.
  3. Śpiewakowski E. (1994): Edukacja ekologiczna - podstawą ekorozwoju. ATR, Bydgoszcz-Wiktorowo.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu