BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewęgłowska Grażyna
Title
Przygotowanie polskich rolników do uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym
Preparation of Polish Farmers to Participation in Agri-Environmental Program
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 127-131, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Programy UE, Programy ochrony środowiska, Indywidualne gospodarstwa rolne
EU programme, Environmental programs, Individual arable farms
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorka przybliżyła temat dotyczący przygotowania polskich rolników do uczestnictwa w programie rolnośrodowiskowym. W tym celu przedstawiła wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie dwóch odmiennych regionów rolniczych (województwa podkarpackie i małopolskie oraz kujawsko-pomorskie i wielkopolskie). Przeprowadzone badania dowiodły, że polskie gospodarstwa nie są w pełni przygotowane do wzięcia udziału w tym programie. Program jednak przewiduje, że gospodarstwo może uczestniczyć w przedsięwzięciu, ma jednak określony czas na uzupełnienie braków, a podpisując umowę zobowiązuje się do takich uzupełnień.

Each members EU ought to realise in their country agri-environmental program from 1993 year. This program is different in different countries. It dipence on specifìk of each country in each region. Target of this program is environmentally sustainable development in rural areas. Farmer beside food production must create environment in rural areas. The beneficiaries of the program must fulfill definite terms. This work describe first tota about prepared our farmers to be beneficiaries of the agri-environmental program. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Duer I., Fotyma M. (1999): Polski kodeks dobrej praktyki rolniczej. IUNG, Puławy, 1-74.
 2. Liro A. (2000): Ochrona środowiska w rolnictwie. FAPA, Warszawa, 1-60.
 3. Liro A. i in. (2002): Polski program rolnośrodowiskowy. Maszynopis, MRiRW, 1-210.
 4. Niewęgłowska G. (2001): Program rolnośrodowiskowy dla polskiego rolnictwa i możliwości jego realizacji. l Gospodarowanie na obszarach chronionych. Uniwersytet w Białymstoku, 156-167.
 5. Niewęgłowska G. (2001): Wymagania wobec gospodarstw a możliwości realizacji polskiego programu rolnośrodowiskowego. Gospodarka żywnościowa wobec wyzwań XXI wieku. SERIA, Białystok, 35-39.
 6. Niewęgłowska G. (2002): Wyniki ankiety dotyczącej gotowości gospodarstw rolnych do wdrożenia programu rolnośrodowiskowego. Maszynopis, IERiGŻ, 1-160.
 7. Northern Ireland Environmentally sensitive area scheme (1999). Maszynopis, 1-45.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 z 17 maja 1999
 9. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1750/1999 z 23 lipca 1999
 10. Ustawa z 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych.
 11. Ustawa z 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie.
 12. Ustawa z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury.
 13. Ustawa z 16 października 1991 r. o ochronie przyrody wraz z projektem ustawy o zmianie Ustawy o ochronie l przyrody.
 14. Ustawa z 24 października 1974 r. Prawo wodne, Projekt Ustawy Prawo wodne - Zarządzenie Ministra Ochrony l Środowiska i Zasobów Naturalnych z 7 lipca 1986 r. w sprawie rolniczego wykorzystania ścieków.
 15. Ustawa z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu.
 16. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu