BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowski Romuald
Title
Koszty informacji w działalności agroturystycznej
Cost of the Information in Rural Tourism
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 318-323, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Informacja turystyczna, Informacja dla potrzeb zarządzania, Agroturystyka, Agrobiznes
Tourist information, Information for management needs, Agrotourism, Agrobusiness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność agroturystyczna może stanowić dodatkowe źródło dochodów, bądź też być podstawowym i jedynym rodzajem prowadzonej działalności. Zależy to nie tylko od atrakcyjności turystycznej regionu, w którym jest usytuowane gospodarstwo, ale także od wielu innych czynników. Jednym z nich jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych turystów. W artykule omówiono rosnące znaczenie informacji w rozwoju agroturystyki. Podjęto także próbę określenia rodzaju kosztów występujących w procesie gromadzenia informacji dla potrzeb działalności agroturystycznej. (oryg. streszcz.)

Rural tourism activity can bring the additional source of earnings or can be the basic and only kind of mra! activity. It doesn't solely depend on location in attractive surroundings but on many other components. One of them is tourist information. The paper describes growing importance of information in rural tourism activity. It was also undertaken to characterize kind of costs which are being arising in the process of data gathering. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gabon-Klas T., Sienkiewicz P. (1999): Społeczeństwo informacyjne: Szansę, zagrożenia, wyzwania, FPT, Warszawa.
  2. Jalinik M. (2002): Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok.
  3. Oleński J. (2001): Ekonomika informacji. PWE, Warszawa.
  4. Ziółkowski R. (2001): Ekonomiczne przesłanki wdrażania systemu informacji turystycznej. [W:] Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości. Materiały konferencyjne pod red. E. Skrzypek. UMCS, Lublin, s. 322- 335.
  5. Ziółkowski R. (2002): Wpływ informacji na rozwój agroturystyki w województwie podlaskim. [W:] Agroturystyka w teorii i praktyce. Pod red. K. Młynarczyka i M. Marksa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 105-113.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu