BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Adam (Wydział Zarządzania)
Title
Diagnostyka efektywności gospodarowania zasobami ludzkimi
Diagnosing the Effectiveness of Managing Work Resources
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 652, s. 5-22, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydajność pracy, Kwalifikacje zawodowe, Jakość pracy, Koszty pracy, Macierz BCG (Boston Consulting Group), Metody analityczno-obliczeniowe, Obliczenia matematyczne
Human Resources Management (HRM), Labour efficiency, Professional skills, Quality of work, Labour costs, Growth-Share Matrix, Analytical and computational methods, Mathematic calculations
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zarys koncepcji badań ilościowych w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano problematykę badań analitycznych, odnoszących się do obliczeń w zakresie: ruchliwości pracowniczej, wydajności pracy, oceny atmosfery pracy, kwalifikacji zawodowych, poziomu jakości pracy, kosztów pracy i zarządzania. Przedstawiono także próbę zastosowania macierzy typu BCG i GE w dziedzinie zasobów ludzkich.

The purpose of this article is to present an overview of quantitative research on human resources management, which is a component of the fields of economics and work organization. The article begins by identifying the trends in perfecting motivational systems since this is the main factor determining the effectiveness of the work process. The article places its main emphasis on the issue of analytical research on calculations in the following areas: employee mobility, work efficiency, rating work atmosphere, professional qualifications, quality of work, and costs of work and management. Next, the article presents the characteristics of an analysis of work potential, in which the tools for investigating the productivity of work costs and work resources are discussed. Further, the article attempts to apply BCG and GE-type matrices in the field of human resources. The article closes with a model of a task system for improving human resources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. [1985], System motywacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
  2. Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  4. Martyniak Z. [1998], Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków.
  5. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie i wykorzystanie [1998], pod red. M. Gablety, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
  6. Pszczołowski T. [1978], Mata encyklopedia prakseologu i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
  7. Stabryła A. [2002], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Zarządzanie pracą [1999], pod red. Z. Jasińskiego, Agencja Wydawnictwo Placet, Warszawa.
  9. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika [1999], pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu