BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sass Roman
Title
Ocena możliwości rozwoju gospodarstw na przykładzie gospodarstw modelowych
Evaluation of Development of Farms on the Basis of Model Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 227-231, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rozwój rolnictwa
Agriculture, Arable farm, Rural development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce zdecydowana większość gospodarstw ma ograniczone możliwości powiększenia potencjału produkcyjnego (obszaru gospodarstwa) i zwiększenia skali produkcji. W tej sytuacji jednym ze sposobów poprawy sytuacji ekonomicznej jest doskonalenie technologii produkcji i osiągnięcie lepszych rezultatów produkcyjnych. Duże możliwości stwarza tu szeroko rozumiany postęp biologiczny. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w latach 1995-2002 wzrosła wyraźnie przewaga ekonomiczna gospodarstw 50-hektarowych nad gospodarstwami 15-hektarowy-mi. W gospodarstwach 15-hektarowych jest szansa ograniczania wpływu niekorzystnych warunków ekonomicznych na możliwości rozwoju. W tym celu konieczna jest intensyfikacja produkcji i wykorzystanie osiągnięć nauki jakie stwarza postęp biologiczny. (oryg. streszcz.)

A decisive number of farms in Poland, have limited possibilities of increasing their production potential (area of a farm) and to increase the scale of production. In such a situation, one possibility to improve of the economical situation is to improve the technology of production and to obtain better production results. Widely understood biological progress, creates here big opportunities. As a result of conducted researches, it has been noticed, that in the years 1995-2002 there was an explicit economical prevalence of 50 ha farms over 15 ha farms. In 15 ha farms there is a chance to limit the influence of unfavorable economical factors on the possibilities of development. In order to obtain it, intensification of production and application of science achievements created by biological development are necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gorzelak E. (2003): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w ujęciu przestrzennym przed i po zjednoczeniu Polski z Unią Europejską. [W]: Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. Konferencja naukowo-edukacyjna ARR. Warszawa, s. 59-74.
  2. Mańko S., Elminowski M., Grajkowski J. (1993): Kredyt v.3.0. Instrukcja obsługi programu. ODR Minikowo.
  3. Mańko S. (2001): Analiza finansowa gospodarstwa rolniczego. ODR Minikowo.
  4. Mańko S., Sass R. (2002): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw korzystających z linii kredytowej MR w regionie kujawsko-pomorskim w latach 1998-2000. [W]: Gospodarstwa młodych rolników w warunkach integracji europejskiej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, s. 89-109.
  5. Nowacki M., Sobczyńskl T. (1994-2002): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim. ODR Minikowo.
  6. Poczta W., Wysocki F. (2000): Ceny i relacje cenowe jako miara zrównoważonego rozwoju ekonomicznego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA. T. II, z. 4, Zamość.
  7. Sass R. (2001): Skala produkcji trzody chlewnej a sytuacja dochodowa gospodarstw młodych rolników korzystających z kredytów preferencyjnych. Roczniki Naukowe SERiA. T. III, z. 5, Białystok.
  8. Sass R. (2002): Ocena możliwości rozwoju gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim.[W]: Konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, s. 39-44.
  9. Sobczyński T. (2002); Ocena wykonalności i wrażliwości planowanego przedsięwzięcia. [W]: Konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz, s. 45-58.
  10. Woś A. (1998): Strategiczne problemy i kierunki rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. [W]: Miejsce i rola Kółek Rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu