BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobolewska Agnieszka
Title
Mikroekonomiczne efekty wprowadzenia podatku od nawozów azotowych w warunkach polskich
The Microeconomic Effects of Introduction of the Nitrogen Fertilizer Tax in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 232-236, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Podatek rolny, Dochody rolnicze
Agriculture, Agricultural tax, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Praca zawiera informacje dotyczące podatku od nawozów azotowych w krajach Europy Zachodniej. Przedstawiono w niej potencjalne zmiany w dochodzie rolniczym brutto gospodarstw położonych w centralnej części Wyżyny Lubelskiej wywołane przez ewentualne wprowadzenie takiego podatku. (oryg. streszcz.)

The influence of introduction of the nitrogen fertilizer tax on the annual agricultural gross income of farms is calculated. 122farms in the central part of Wyżyna Lubelska were investigated. Introducing the nitrate fertilizer tax most probably will not decrease nitrate emission from crop production but will slightly decrease the annual agricultural gross income of farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Atlas Hydrogeologiczny Polski. (1993). PIG, Warszawa, s. 2-4.
 2. Barde J. P. (1996): Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty. [W:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor. Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa, s. 221-245.
 3. Fertiliser taxes "could cut" nitrogen pollution (1997): ENDS Daily, 1-20 (http://www.ends.co.uk/subscribers/envdaily/ atncles/97070103.htm).
 4. Fotyma E. (1994): Reakcja roślin uprawy polowej na nawożenie azotem III. Kukurydza. Pragnienia Agronomica, nr 4, s. 9-12.
 5. Fotyma E., Fotyma M., Maćkowiak H. (1992): Wycena efektu bezpośredniego i następczego nawożenia azotem w dwupolowych członach zmianowań. Pamiętnik Puławski. Z. 100, s. 122-134.
 6. Fotyma M. (t986): System nawożenia gruntów ornych w Polsce. Synteza badań przeprowadzonych w latach 1981-1985. IUNG, Puławy, s. 6-9.
 7. Nazaruk M. (1976): Gospodarka pastwiskowa. PWRiL, Warszawa, s. 45.
 8. Infomacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Rok 2002. (2003). GUS, Warszawa, s. 4.
 9. Pazdro Z., Kozerski B. (1990): Hydrogeologia ogólna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, s. 256.
 10. Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego za rok 1999. Biblioteka Monitoringu Środowiska. (2000). WIOŚ w Lublinie, Lublin, s. 116-124.
 11. Recent Trends in the Application of Economic Instruments in EU Member States plus Norway and Switzerland and an Overview of Economic Instruments in Central and Eastern Europe. (2000). Report to DG Environment, l-22.(http://euro- pa.eu.int/comm/environme!it/enveco/env_database/database.htm).
 12. Schulz D. (2002): Potencjalne możliwości zmniejszenia emisji azotu z rolnictwa do środowiska. Program ograniczenia emisji azotu w Niemieckiej Republice Federalnej. Zeszyty Edukacyjne, nr 7/2002, IMUZ, s. 17-46.
 13. Słownik hydrogeologiczny. (1997). Red A. S. Kleczkowski, A. Różkowski. TRIO, Warszawa, s. 50, s. 105-107.
 14. Sznajder M. (2001): OTB macierz do opracowywania optymalnej struktury produkcji gospodarstwa rolnego. Maszynopis. Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Poznań, s. 1-144.
 15. Ustawa z dnia 15 listopada 19^4 roku o podatku rolnym. Dz. U. nr 52 2 r. 1984, poz. 268.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu