BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spiak Jan
Title
Porównanie efektywności gospodarowania nowych struktur w rolnictwie Polski i Wschodnich Niemiec w latach 1996-2000
The Comparison of Efficiency of Farming in Agriculture of the New Structures in Poland and Eastern Germany in Years 1996-2000
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 237-241, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Nieruchomości rolne, Rolnictwo, Efektywność rolnictwa
Agricultural real properties, Agriculture, Efficiency in agriculture
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy, Polska
Germany, Poland
Abstract
Opracowanie zawiera próbę oceny efektywności ekonomicznej działalności nowych podmiotów w rolnictwie Polski i Wschodnich Niemiec w latach 1996-2000. Powstałe nowe podmioty gospodarcze w rolnictwie obu krajów przyjmowały w większości formę organizacyjną spółek o różnym charakterze własności, przejmując w dzierżawę zorganizowane nieruchomości rolne. W badanym okresie następowało stopniowe zmniejszanie się wskaźnika rentowności w analizowanych grupach gospodarstw rolnych, co potwierdzało pogarszanie się efektywności gospodarowania w rolnictwie obu krajów. (oryg. streszcz.)

Study contains the trial of evaluation of efficiency economic activity of the new subjects polish and eastern German agriculture in year 1996-2000. The new economic subjects in agriculture both countries accepted in majority the organizational of companies about different character of property, taking over in lease organized agricultural! immobility. Followed gradual decrease in analyzed groups of both countries of the coefficient of rent ability in studied period, confirmed the worsening to efficiency of farming in agriculture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Guzewicz W. i in. (1997-2001): Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. lERiGŻ, Warszawa.
  2. Kołodziej A. (2001): Przekształcenia własnościowe w rolnictwie byłej NRD - wnioski dla Polski. Agroprzemiany nr 3, s. 1-4.
  3. Prace zbiorowe (1998-2000): Agrarbericht der Bundesregierung. Federalne Ministerstwo Gospodarki Żywnościowej , Rolnictwa i Leśnictwa w Niemczech.
  4. Spiak J. (2002): Ekonomiczna efektywność działalności gospodarstw wielkoobszarowych w latach 1998-2000. Roczniki Naukowe SERiA.T. IV, z. 4, s. 157-160.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu