BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarska Alicja
Title
Zmiany wartości trwałego majątku produkcyjnego w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-2000
Changes of Value of Fixed Productive Assets in Farms Keeping Farm Accountancy in 1996-2000
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 247-251, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rachunkowość rolna, Majątek trwały
Agriculture, Agricultural accountancy, Tangible property
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wartość oraz strukturę trwałego majątku produkcyjnego (bez ziemi) w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-2000, z wyodrębnieniem gospodarstw, które prowadziły działalność pozarolnicza. Wskazano realne zmiany tejże wartości oraz ich zróżnicowanie w gospodarstwach z działalnością pozarolnicza oraz pozostałych, które tej działalności nie podjęły. Przedstawiono też zróżnicowanie zmian wartości majątku trwałego w wyodrębnionych grupach gospodarstw w zależności od powierzchni UR. (oryg. streszcz.)

In the paper is presented value and structure affixed productive assets (excluding land) in farms keeping farm accountancy in 1996-2000, with separate data for farms running non-agricultural activities. Real changes of this value and its diversity is being pointed at in farms running non-agricultural activities, and informs which didn't undertake additional activity. Moreover, in the paper is presented diversity of changes in value affixed assets in analyzed groups of farms, depending on farm size. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowski Z, (1977): Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. PWRiL, Warszawa.
  2. Goraj L. (2000): Zasoby pracy i majątek produkcyjny. [W:] Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1996-1998, Red.: Pokrzywa T., Warszawa.
  3. Goraj L. (2002): Zasoby pracy i majątek produkcyjny. [W:] Produkcyjno-ekonomiczna sytuacja gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w latach 1998-2000. Red.: Pokrzywa T., Warszawa.
  4. Janasz W., Urbańczyk E,, Waśniewskl T. (1988): Gospodarka środkami trwałymi w Przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu