BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc-Rogalska Alina
Title
Forma własności a płynność finansowa przedsiębiorstw rolniczych
Forms of Ownership and Financial Liquidity in Agricultural Enterprises
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 258-261, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Rolnictwo, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwo rolne, Przekształcenia własnościowe
Agricultural economics, Agriculture, Enterprises financial liquidity, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural enterprises, Ownership transformations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podjęto próbę ustalenia, czy istnieje związek między formą własności a płynnością finansową przedsiębiorstw rolniczych. Badaniami objęto przedsiębiorstwa publiczne i prywatne w sekcji "rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo" w latach 1994-2001. Ustalono, że przedsiębiorstwa publiczne osiągały zbyt wysokie wskaźniki płynności finansowej, zwłaszcza w latach 1997-2001. Natomiast w przedsiębiorstwach prywatnych wskaźniki płynności finansowej kształtowały się na właściwym poziomie, ewentualnie nieznacznie niższym od przyjętych standardów. (oryg. streszcz.)

The goal of the work is to answer for the question if there is any relation between forms of ownership and financial liquidity in agricultural enterprises. The researches included state and private enterprises in section "agriculture, hunting and forestry" during 1994-2001 period. It was noticed that stale enterprises had to high liquidity indexes, especially from 1997 to 2001. Those coefficients for private enterprises kept correct level of given standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1994 roku (1995). GUS, Warszawa, s. 16-27.
 2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1995 roku (1996). GUS, Warszawa, s. 12-33.
 3. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1996 roku (1997). GUS, Warszawa, s. 28-63.
 4. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1997 roku (1998). GUS, Warszawa, s. 40-99.
 5. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1998 roku (1999). GUS, Warszawa, s. 97-98.
 6. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 1999 roku (2000). GUS, Warszawa, s. 90-96.
 7. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2000 roku (2001). GUS, Warszawa, s. 90-96.
 8. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2001 roku (2002). GUS, Warszawa, s. 90-93.
 9. Czekaj J., Dresler Z. (2001): Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa, s. 211.
 10. Nowak E. (red.) (2001): Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 34.
 11. Sierpińska M., Jachna T. (2001): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, s. 80.
 12. Sierpińska M., Wçdzki D. (2002): Zarządzanie płynnością finansową. PWN, Warszawa, s. 58.
 13. Skowronek Cz. (red.) (2000): Analiza ekonorniczno-finansowa przedsiębiorstwa. UMCS, Lublin, s. 250.
 14. Szewc A. (1998): Własność jako czynnik zmian efektywności przedsiębiorstw. [W:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie. Red. R. Borowiecki, AE, TNOÍK, PAN, Kraków, s. 52-58.
 15. Szewc A. (2001): Forma własności a stopień opłacenia wzrostu wydajności pracy. Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 43-51.
 16. Wçdzki D. (2002): Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 261.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu