BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szuk Tomasz
Title
Bilans mechanicznej siły pociągowej w gospodarstwach indywidualnych na przykładzie Dolnego Śląska
Balance of Mechanical Power Draught in Individual Farms for Example of Lower Silesia
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 262-266, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na przykładzie województwa dolnośląskiego oszacowano orientacyjny stopień wykorzystania ciągników w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W tym celu posłużono się prostym sposobem opartym na normatywach nakładów mechanicznej siły pociągowej w produkcji roślinnej. Na tej podstawie sporządzono bilans mechanicznej siły pociągowej w gospodarstwach indywidualnych Dolnego Śląska. Wyniki badań wskazują, że wyposażenie gospodarstw w ciągniki jest zbyt duże w stosunku do potrzeb. (oryg. streszcz.)

In this research work there was estimated average degree of using tractors in the individual farm holds. For this aim used simple way on the basic of norms of mechanical power draught in vegetable produce. On this grounds made balance of mechanical power draught in individual farms of Lower Silesia. Results of investigation show number of tractors is to much in relation to needs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bielejec J. (2000): Transport rolniczy. IBMER, Warszawa.
  2. Fąfara R., Zaremba W. (1989): Użytkowanie ciągników i maszyn rolniczych. PWRIL, Warszawa.
  3. GUS (2002): Rocznik statystyczny województw.
  4. Muszyński Z. (1978): Niektóre aspekty rewolucji naukowo-technicznej, PWN, Warszawa.
  5. Pawlak J. (1998): Efektywność mechanizacji rolnictwa. IBMER, Warszawa, s. 17-18.
  6. Praca zbiorowa. (1999): Katalog norm i normatywów. SGGW, Warszawa.
  7. Szuk T. (2000): Nakłady i sezonowość pracy przy uprawie wybranych roślin w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych. Praca doktorska.
  8. Szuk T. (2002): Stopień wykorzystania sprzętu rolniczego w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERIA, Zesz. 5, T. IV, Bydgoszcz.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu