BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicki Ludwik
Title
Finansowanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej
Plant Breeding Finance System Changes in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 283-288, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Finansowanie regionów, Produkcja roślinna, Finanse lokalne, Dopłaty dla rolnictwa
Agriculture development, Agriculture, Regional financing, Crop production, Local finance, Payments for agricultural
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono możliwości zastąpienia dotacji budżetowych do hodowli roślin, dochodami własnymi hodowców. Stwierdzono, że zmiana systemu finansowania może przejściowo ograniczyć zakres prac hodowlanych w Polsce. (oryg. streszcz.)

The influence of replacing the slate aid for plant breeding companies by their own incomes (license fees) on breeding activity is presented in this paper. It was slate, that changes in plant breeding finance system in Poland brings may temporarily effects reducing scope of breeders activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Chełkowski J. (2000): Naukowe zapiecze hodowli roślin w roku 2000. [W:] Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz w ich naukowym zapleczu - osiągnięcia i problemy. Materiały konferencyjne PAN-SGGW-IHAR, Warszawa.
  2. Dz.U. 2001 nr 108 póz. H84, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa í Rozwoju Wsi z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestracji odmian i udzielania ochrony wyłącznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materiału siewnego.
  3. Dzun W. (2003): Spółki hodowli roślin i zwierząt AWRSP. Agroprzemiany nr 1.
  4. Informacja o stanie hodowli roślin i nasiennictwa w spółkach AWRSP w 2002 r. AWRSP 2003.
  5. Nieholsson J. (2002): Co po przystąpieniu do UE? (Polskie nasiennictwo w oczach zagranicznego eksperta). Hodowla Roślin i Nasiennictwo, nr 4.
  6. Niemirowicz-Szczytt K. (2000): Hodowla roślin a nauka w krajach Unii Europejskiej. [W:] Przejście z gospodarki planowej do rynkowej w hodowli roślin i nasiennictwie oraz w ich naukowym zapleczu - osiągnięcia i problemy. Materiały konferencyjne PAN-SGGW-IHAR, Warszawa.
  7. Runowski H. (1997): Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  8. Wieki L. (2001): Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - znaczenie, tempo, formy kreowania i upowszechniania. [W:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, (red. B. Klepacki). Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
  9. Wieki L. (2002): Rynek nasion w Polsce. [W:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno-żywnościowcgo. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu