BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przezbórska Lucyna
Title
Agroturystyka i turystyka wiejska w programach rozwoju terenów wiejskich Unii Europejskiej
Agritourism and Rural Tourism in Rural Development Programmes of the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 150-155, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Modernizacja obszarów wiejskich, Agroturystyka, Programy UE, Europejska Karta Obszarów Wiejskich, Agenda 2000
Modernisation of the rural area, Agrotourism, EU programme, European Charter of Rural Communities, Agenda 2000
Note
synopsis, summ.
Abstract
Agroturystyka i turystyka wiejska, postrzegane w kontekście wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, stanowiły już dawno ważny element zarówno wspólnej polityki rozwoju terenów wiejskich, jak i wspólnej polityki turystycznej Unii Europejskiej. Autorka podjęła próbę określenia miejsca i znaczenia turystyki w programach rozwoju terenów wiejskich UE

The aim of the paper is to underline the importance of agritourism and rural tourism in the European Union s rara/ development programmes. It analyses the EU policy and documents elaborated and introduced since the beginning of the Community in 1957 until now. The paper points out their possible influence on rural development policy of Poland.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. [1997]: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej. Skutki reformy i perspektywy zmian. [W:] Zagad. Ekonom. Roi. 16/97, str. 43-58, IERiGŻ i SER РТЕ, Warszawa.
 2. Agenda 2000, [1997] Bulletin of the EU, EU Comm. Brussels-Luxembourg.
 3. Borkowski J. [2001]: Obszary wiejskie - niewykorzystany potencjał rozwojowy. [W:] Kolarska-Bobińska i in. red. Przyszłość wsi polskiej, str. 33-41. ISP, Warszawa.
 4. Duczkowska-Małysz K. [1998]: Od polityki rolnej do polityki wspierania rozwoju obszarów wiejskich - wyzwania w świetle integracji z Unią Europejską [W:] Kania J. red. Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, część I, rozdz. IV: Rozwój obszarów wiejskich, str.277-290, AR w Krakowie, ZDRiP, Kraków.
 5. Golik D. [1998]: Polityka rozwoju obszarów wiejskich elementem polityki rozwoju regionalnego, str.53-58. [W:] Zagad. Ekonom. Roi. 6(269)71998, IERiGŻ i SER РТЕ, Warszawa.
 6. Kłodziński M. [1998]: Doświadczenia krajów zachodnich w rozwoju terenów wiejskich, [W:] Kania J. red. Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, część I, rozdz. IV: Rozwój obszarów wiejskich, str. 305-311, AR w Krakowie, ZDRiP, Kraków.
 7. Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. red. [2001]: Przyszłość wsi polskiej - Wizje, strategie, koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 8. Korelski K. [1998]: Zrównoważony rozwój jako perspektywa aktywizacji terenów wiejskich. [W:] Kania J. red. Podstawy integracji europejskiej w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, część I, rozdz. IV: Rozwój obszarów wiejskich, str. 271-278. AR w Krakowie, ZDRiP, Kraków.
 9. Model Europejskiej Karty Obszarów Wiejskich [1998]: [W:] Podstawy integracji w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, Część II, str. 49-63. AR w Krakowie, ZDRiP, Kraków.
 10. Opinion of the Committee of the Regions on A policy for the development of rural tourism in the regions of the European Union [1995]: [W:] www.cor.eu.int/coratwork/comm2/english/19-1995_en.html, Subcommission 2, 2 Feb. 1995, Brussels.
 11. Opinion of the Committee of the Regions of 16 January 1997 on A Rural Development Policy [1997]: [W:] www.cor.eu.int/coratwork/comm2/, 31 January 1997, Brussels.
 12. Rural Developments [1997]: CAP 2000, Working Document, EU Comm., DO VI, Brussels.
 13. Strategia ekorozwoju w gminie wiejskiej, Ekorozwój a Agenda 21 na terenach wiejskich [1999]: http://server.eko.wroc.pl.
 14. The Cork Declaration [1996]: A living countryside, The European Conference on Rural Development. [W:] Agriculture - Rural development - The Cork Declaration, 9th November 1996, http://www.europa.eu.int/comm/dg06/rur/cork_en.htm.
 15. The Future of Rural Society [1988]: COM (88) 501 Final of 28.07.1988, EU Comm., Brussels.
 16. Zawistowska H. [1998]: Agroturystyka w programach działania Unii Europejskiej. [W:] Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej - idee, działania, efekty, str. 89-96. VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Lubniewice 14-17 września 1998, CDiEwR, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu