BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Wojciech
Title
Przyrodnicze i ekonomiczne aspekty zalesiania gruntów rolnych w podregionie koszalińskim
Natural and Economic Aspects of Cropland Afforestation in Subregion of Koszalin
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 161-163, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Jakość gruntów rolnych, Lasy
Arable land, Land economy, Quality of agricultural land, Forests
Note
synopsis, summ.
Abstract
Wprowadzenie w życie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, spowodowało szerokie zainteresowanie rolników tą formą zagospodarowania gleb najsłabszych. Celem artykułu było przedstawienie niektórych czynników kształtujących wielkość zalesienia w poszczególnych powiatach dawnego województwa koszalińskiego po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy.

Based on the polls conducted in administrative districts of the former zachodniopomorskie province, the factors influencing farmers interests in afforestation were stated. Majority of croplands was notified in the districts mated in the southern and south - eastern part of the subregion. The average area assigned for afforestation IKS 6,4 ha and the value of it was 958 PLN per one farm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dziennik Ustaw nr 73, poz. 764. (2001): Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, 5461-5463.
  2. Gorzelak A. (1999): Zalesienie terenów porolnych. IBL, Warszawa, 10-12.
  3. Gorzelak A. (2001): Gospodarowanie w lasach drobnej własności. IBL, Warszawa, 19-23.
  4. GUS(2001): Rocznik statystyczny województw. Warszawa, CCVII.
  5. ODR Koszalin (2002): Program doradztwa rolniczego dla województwa zachodniopomorskiego na rok 2002,12-13.
  6. Puchchniarski T. (2000): Krajowy program zwiększania lesistości. Poradnik od A do Z. PWRiL, Warszawa, 25-43.
  7. Sobczak R. (1993): Zalesienie gruntów porolnych. Wydawnictwo Świat, Warszawa, z. 30, 3-13.
  8. Wicki L. (1994): Stan i przyczyny odłogowania ziemi rolniczej w gospodarstwach indywidualnych (na przykładzie trzech gmin). Roczniki Nauk Rolniczych, ser. G, t. 86, z. 3, 101-109.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu