BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Leszek, Drozd Konrad
Title
Tendencje przemian modelu przedsiębiorczości w agrobiznesie w dobie globalizacji i ekorozwoju
Tendencies of Changes the Model of Enterprise in Agribusiness in the Age of Globalization and Ecodevelopment
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 190-194, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Globalizacja, Ekorozwój, Agrobiznes, Przedsiębiorczość
Globalization, Eco-development, Agrobusiness, Entrepreneurship
Note
synopsis, summ.
Abstract
Tendencje globalizacji i ekorozwoju otwierają nowe perspektywy, ale zarazem stwarzają wiele problemów w rozwoju agrobiznesu w Polsce. Bardzo poważna krytyka rolnictwa unijnego, załamanie się produkcji zwierzęcej, wskazują na konieczność pilnego wybrania innej drogi rozwoju. Rolnictwo wymaga zmian technologicznych, ale także odmiennych metod zarządzania agrobiznesem. (abstrakt oryginalny)

Tendencies of globalization and ecodevelopment open new possibilities but in the same time create many problems in development of agribusiness in Poland. Considerable criticism of Union Agriculture brake down in growth of animal production, indicate the need of urgent choose of different way of development. Agriculture need technological changes, but also other methods of agribusiness development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Carley M., Spapens P. (2000): Dzielenie się światem. Wyd. "Instytut na rzecz Ekorozwoju", Białystok-Warszawa.
  2. Komisja Unii Europejskiej "White Paper On Growth, Competitiveness And Employment" (1993): Bruksela, COM (93) 700.
  3. Szwed D. (2001): Lobbing rolniczy w Unii Europejskiej. Mat. Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego. Warszawa.
  4. Wilkin J. (1995): Jaki kapitalizm, jaka Polska? PWN. Warszawa.
  5. Woźniak L. (2000): Gospodarstwo ekologiczne jako przykład przedsiębiorstwa restoratywnego. Roczniki Nauk. SERIA, II, 5, 196-201.
  6. Woźniak L., Dziedzic S. (2001): Wzajemne relacje pomiędzy oddziaływaniem etyki, ekonomii i uwarunkowań ekologicznych a jakością żywności. Roczniki Nauk. SERiA, III, 6, 16-20.
  7. Zgorzelski M. (2002): Hamburgery ze świętej krowy. Szkice o amerykańskiej teorii i praktyce zarządzania. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  8. Zimniewicz K. (1999): Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu