BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmija Janusz
Title
Przedsiębiorczość jako forma zmniejszania bezrobocia na obszarach wiejskich
Entrepreneurship as a Form of Unemployment Diminishing in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 6, s. 209-213, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Wieś, Pobudzanie przedsiębiorczości, Zwalczanie bezrobocia
Local entrepreneurship, Village, Stimulation of entrepreneurship, Unemployment reduction
Note
synopsis, summ.
Abstract
Zdaniem autora, zagospodarowanie nadmiernych zasobów siły roboczej z rolnictwa należy upatrywać w przedsiębiorczości. Jej rozwój powinien stać się głównym kierunkiem działania w celu zmniejszenia bezrobocia oraz wzrostu dochodów ludności wiejskiej. Przedsiębiorczość może podejmować sama społeczność lokalna, poszczególni jej członkowie, jednak jej dynamiczny rozwój możliwy jest do zrealizowania dzięki pomocy instytucji i organizacji odpowiedzialnych za rozwój regionalny.

Labour force resources are going to be the most significant factor conditioning a direction of rural areas transformation. The decisive role in solving a problem of surplus of labour force in rural areas, especially in the areas of very small farms, could play non-agricultural jobs, mainly in local industry, small and medium enterprises and rural infrastructure. One of the most basic factors of quick employment increase and diminishing of unemployment in rural areas is development of infrastructure investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Begg D. i in. (1997): Makroekonomia. PWE, Warszawa, s.232.
  2. Cydzik A., Witczak J. (2001): Rola małej przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy. [W:] Służba pracownicza (343), s. 1.
  3. Goluch U. (2001): Programy wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich [W:] Służba pracownicza (343) s. 5.
  4. Moskal S., Kotala A., Grabski J. (1997): Struktura społeczno-zawodowa wsi i warunki jej przeobrażeń w strefie przeludnienia agrarnego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Trzcinica, s. 161.
  5. Lelusz H. i in. (1998): Bezrobocie w indywidualnych gospodarstwach rolnych w świetle badań GUS. V Kongres SERiA AE, T.2. Wrocław, s. 398.
  6. Orłowska A. (1998): Funkcje pozarolnicze w przedsiębiorstwie rolniczym. V Kongres SERiA AE Wrocław, s.467.
  7. Żmija J. (1999): Przedsiębiorczość a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Kraków, s.40-41.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu