BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczanowski Dariusz
Title
Warunki funkcjonowania polskiego szkolnictwa wyższego w okresie transformacji
Conditions of Function Polish Higher Education in the Period of Transformation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 14, s. 172-183, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Ustawa o szkolnictwie wyższym, Nakłady na szkolnictwo wyższe, Warunki pracy, Prywatyzacja szkolnictwa wyższego
Higher education, Polish Higher Education Act, Expenditures on higher education, Working condition, Privatisation of higher education
Abstract
Przedstawiono obowiązujący obecnie system finansowania szkolnictwa wyższego wynikający z założeń wyznaczonych ustawą o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. oraz strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce. Zwrócono uwagę na zależność między przemianami zachodzącymi w gospodarce a aspiracjami edukacyjnymi młodzieży. Omówiono dane dotyczące zwiększenia liczby studiujących i związanego z tym pogorszenia warunków pracy nauczyciela akademickiego. Zaprezentowano dane obrazujące rozwój sieci szkół niepaństwowych. Zaakcentowano problem niedostatecznego finansowania szkół wyższych, w wyniku czego Polska nie osiągnęła dotąd europejskiego wskaźnika skolaryzacji.

Presents current system of higher education financing result from act about higher education from 12 September 1990 and the structure of higher education in Poland. Take note of relationship between changes in economy and youth education ambitions. Discussed data concern to increasing number of students and connected with it deterioration of working conditions of academic teacher. Shows data represent development of private schools net. Stressed problems of inadequate financing of higher schools as a result of that Poland didn't achieve European level of education.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu