BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Arkadiusz
Title
Kierunki przekształceń w gospodarce komunalnej
The Tendency of the Transformation in Municipal Economy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 124-136, tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Przedsiębiorstwo komunalne, Usługi komunalne
Ownership transformations, Legal transformation of entities, Utility plant, Communal services
Note
summ.
Abstract
Autor skoncentrował uwagę na przekształceniach organizacyjno-prawnych i własnościowych podmiotów komunalnych oraz uwarunkowaniach i kierunkach zmian tych procesów. Referat powstał na podstawie badań własnych autora, prowadzonych przy wykorzystaniu danych z Ministerstwa Skarbu Państwa i Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2001-2002.

One of the main tasks of territorial self-government units is to run business activity, particularly within the field of public utilities. Gminas run business activity based on their own municipal entities or they turn it over to the private subjects (delegating tasks). Business activity of gminas can be run in form of budgetary unit and commercial code companies. Activity of self-government units should be in conformity with the rules of market economy. The condition for such conformity is gradual limitation of gminas direct involvement in services aimed at developing functions of organizers of the market of municipal services. The paper attempts to answer on the question what is the prevailing tendency of the transformation in municipal economy in Poland and to evaluate the process of transformation. It also indicates the fields of transformation and the circumstances of process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aziewicz T., Gospodarka tynkowa w usługach komunalnych, poszukiwanie modeli, IBnGR, Gdańsk 1998.
 2. Banasiński C., Kulesza M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 3. Ciepiela M., Formy komunalnej działalności gospodarczej, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2001 nr 6 (18).
 4. Infrastruktura komunalna w 2001 r, GUS, Warszawa 2002.
 5. Jankowski W., Piotrowski A., Miliony do wzięcia, "Wspólnota" 2003 nr 9, s. 16-20.
 6. Karpuś P., Stefański M., Żuk K., Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacji usług komunalnych, Wyd. UMCS, Lublin 1996.
 7. Kłos-Trębakiewicz H., Osuch-Pajdzińska E., Roman M., Formy organizacyjno-prawne prowadzenia komunalnych usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2001 nr 9, s. 55-66.
 8. Navigation to the Market. Regulation and Competition in Local Utilities in Central and Eastern Europe, Edited by G. Peteri, T.M. Horvath, LG1 (Hungary) Budapest 2001.
 9. Piotrowski A., Przybywa spółek, "Wspólnota" 2003 nr 3(671), s. 18-20.
 10. Przekształcenia własnościowe w gospodarce komunalnej, FRDL, Warszawa 1994.
 11. Sadowy M., Problemy przekształceń własnościowych w sektorze komunalnym, [w:] Zmiany w sektorze publicznym: aktorzy, dylematy, efekty, SGH, Warszawa 1999.
 12. Savas E.S., Prywatyzacja: klucz do lepszego rządzenia, Warszawa 1992.
 13. Swianiewicz P., Usługi komunalne w krajach europejskich. Współczesne przemiany w sposobie organizacji, "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 7-8, s. 75-82.
 14. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 15. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 16. Zarządzanie usługami komunalnymi, tom I i II, red. T. Aziewicz, Fundusz Współpracy, Warszawa 1998.
 17. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu