BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rynio Dorota
Title
Zadania funduszy przedakcesyjnych na przykładzie funduszu SAPARD - wybrane aspekty
The Tasks of Pre-Accesion Funds for Example SAPARD - Selected Aspects
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 393-403, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Fundusze strukturalne, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Konkurencyjność rolnictwa, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Structural funds, Equal opportunity of developing, Agricultural competitiveness, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Instrument for Structural Policies for Pre-accession (ISPA), Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE)
Note
summ.
Abstract
Rolą funduszy przedakcesyjnych jest m.in. wyrównywanie różnic rozwojowych pomiędzy Polską a przeciętną UE. Po przedstawieniu trzech instrumentów finansowej pomocy, w postaci programów PHARE, ISPA i SAPARD oraz charakterystyce zróżnicowania regionalnego rolnictwa w Polsce, omówione zostały kierunki wsparcia w ramach programu SAPARD.

The process of preparation Economies of Middle East Europe countries to conditions of European Union requires many outlays. It is impossible to collect such outlays in a short period of time. That's why Pre-Accession Funds were initialized. The role of the funs is to minimalize differences between development of economies of countries and regions of Middle East Europe and countries of European Union, adaptation to acquis communataire EU and hardening of their competition. This task is for SAPARD fund which affects with rural area and small cities - in Poland to seven thousands inhabitants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.kprm.gov.pl/7810_7973 .htm.
  2. http://www.mos.gov.pl/ispa/dofz/strategia/index.shtml.
  3. Poradnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji v gospodarstwach rolnych z programu SAPARD, zespół: J. Bratkowski, G. Cetner, A. Kęszycka, B. Leśniak, E. Matuszak, D. Nowak, M. Tatka, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich AriMR, Poznań 2002.
  4. Program operacyjny dla Polski (wersja z 20 marca 2002 r), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2002.
  5. Przewodnik praktyczny procedur zawierania umów w ramach programów PHARE, SAPARD orai ISPA, grudzień 2000.
  6. Raport Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Raport roczny SAPARD - rok 2001, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2002.
  7. Wdrażanie Programu SAPARD, /¿stawienie przekazanych do ARiMR ofert banków dotyczących kredytów na realizację Programu SAPARD, ARiMR, Warszawa 2003.
  8. www.arimr.gov.pl/sapard.html.
  9. www.sapard.com.pl/sapard/finansowanie/finansowanie.htm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu