BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal-Domańska Katarzyna
Title
Zarządzame wartością dodaną na przykładzie spółdzielni mleczarskiej
Value Added Management Basing on Dairy Cooperative
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 2, s. 138-142, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Spółdzielczość mleczarska, Grupa interesu
Enterprise management, Cooperative creameries, Interest group
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wartość dodana obrazuje rzeczywisty wkład podmiotu gospodarczego w wartość wytworzonych produktów. Jej kreowanie oraz optymalny podział pomiędzy poszczególne grupy interesu powinny stanowić jeden z najważniejszych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem. W opracowaniu zaprezentowano sposób obliczania wartości dodanej, jej analizę i ocenę na przykładzie specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest spółdzielnia mleczarska. (oryg. streszcz.)

Value added shows real input of entity in output. Value added creating as well as its optimal distribution among particular stakeholders should be the most important aspect of enterprise management. Above elaboration presents the way of value added calculation, its analysis and estimation basing on specific entity example like dairy cooperative. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Białkowska-Gużyńska A., Skarżyński G. (2001): 30 największych eksporterów według wartości dodanej. http://businessman.onet.pl/artykul.html?MP=l&ITEM=1026992; 27.03.2003.
  2. Bossak J.W. (1995): Analiza wartości dodanej i efektywności pracy. [W:] Praca zbiorowa pod red. W. Pomykało (1995): Encyklopedia Biznesu. Tom 2. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 708.
  3. Hedderwick K. (l 992): Ekonomiczno-finansowa analiza przedsiębiorstw. Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność", Gdańsk, s. 45, 47, 142.
  4. Kay J. (1996): Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa, s. 37, 43-45, 51, 54.
  5. Wiem - Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna (2003). http://wiem.onet.pl/wiem/005263.html; 27.03.2003.
  6. L. i Waśniewskiego T. (1996): Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, s. 168-180.
  7. Siudak M. (2001): Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, s. 45-47.
  8. Stankiewicz M.J. (2002): Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Toruń, s. 41.
  9. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001): Globalizacja. Strategia i zarządzanie. FELBERG SJA, Warszawa, s. 40.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu