BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk Lucjan
Title
Standardy usług publicznych a sprawność zarządzania
Standards of Public Services and Management Efficiency
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 591-600, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Usługi publiczne, Sprawność zarządzania, Nowe zarządzanie publiczne
Public services, Management efficiency, New public management
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykuły były usługi publiczne, należące do sfery działalności organizacji publicznych, których podstawę teoretyczną stanowi nowe zarządzanie publiczne (new public management). Autor przedstawił pogląd dotyczący roli, jaką mogą odegrać standardy usług publicznych w sprawnym zarządzaniu, z uwzględnieniem strategiczno-operacyjnego spojrzenia na sprawność zarządzania oraz perspektywę wykorzystania standardów usług publicznych.

The article attempts to present the role that may be played by standards of public services in achieving their efficient management with regard to strategic and operational approach combined with praxiological one. It also covers the prospect of utilising the standards of public services in the implementation of "Institution Building Programme" and in applying Strategic Result Card as an instrument for the implementation of developmental strategies of local authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Analiza instytucjonalna urzędu gminy, red. M. Zawicki i S. Mazur, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
  2. Kafel T., Zrównoważona karta wyników jako alternatywa budżetu zadaniowego w realizacji strategii w jednostkach administracji samorządowej, [w:] Przedsiębiorstwo jako świątynia wiedzy, red. W. Cieśliński, Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2002.
  3. Kapłan R., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
  4. Kowalczyk L., Warunki sprawnego zarządzania organizacją publiczną, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 979, AE, Wrocław 2003.
  5. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. Istota i zakres pojęcia, "Współczesne Zarządzanie" 2002 nr 2.
  6. Machaczka J., Sprawność operacyjna a sprawność strategiczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 2.
  7. Moszorno M. i in., Standardy usług publicznych. Miara oczekiwań obywateli i narzędzie pomiaru efektywności działań administracji, Umbrella, Warszawa 2002.
  8. Potkański T., Nowak J., Metoda rozwoju instytucjonalnego jednostek administracji publicznej, przygotowana i wdrażana w ramach projektu MSWiA " Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej i regionalnej, "Samorząd Terytorialny" 2002 nr l -2.
  9. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa, 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu