BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędrowska Ewa, Zapotoczna Marcelina
Title
Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny efektywności zagospodarowania substancji mieszkaniowej po byłych pegeerach
Implementation of Taxonomical Methods in Evaluation of the Efficiency in Management of Residential Substance after Former State Farms
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1023, s. 668-678, tab., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Substancja mieszkaniowa, Mienie państwowe, Polityka mieszkaniowa, Metody taksonomiczne
Residential substance, State property, Housing policy, Taxonomic methods
Note
summ.
Abstract
Autorki omówiły główne kierunki zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Zaproponowały zastosowanie znanych i wykorzystywanych w analizach zjawisk społeczno-gospodarczych metod taksonomicznych do kwantyfikowania wybranych aspektów charakteryzujących efektywność zagospodarowania substancji mieszkaniowej. Autorki przedstawiły kwantyfikację wybranych determinant efektywności zagospodarowania popegeerowskiej substancji mieszkaniowej dwiema metodami.

This article presents the problem of the efficiency in a residential substance management after former State Farms. Discernment and evaluation of system changes in former State Farms' residential economy allowed to present main directions of management. It also allowed to suggest some taxonomical methods for quantification of chosen aspects which help to characterize the efficiency of management. The synthetical efficiency index which was implemented allowed for linear hierarchization of units being under examination. Enumeration of distance indexes of efficiency in management has been made which allowed to precise the evaluation of efficiency in management of substance. These indexes were used in description of distance in which the unit under examination has got to compensate to the maximum level established for units under examination. On the base of received general distance indexes a certain statement has been made that general level in efficiency in residential substance's management wasn't very high. Implemented methods allowed for a complete evaluation of efficiency in residential substance management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 2. Blaik P., Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym, [w:] Zarządzanie łańcuchem dostaw, LOGISTICS 98, materiały konferencyjne, Katowice 1998.
 3. Encyklopedia popularna, PWN, Warszawa 1993.
 4. Grzesiak S., Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa - aspekty prakseologiczne i ekonomiczne, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku. Gospodarka polska w okresie transformacji systemowej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1996. Materiały konferencyjne nr 17.
 5. Guzewicz W., Jóźwiak W., Kulawiak J., Efektywność gospodarowania przedsiębiorstw rolnych podległych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa administrowanych, jednoosobowych spółek AWRSP oraz dzierżawionych przez spółki pracownicze, ENERGO-BUDEX, Warszawa 1997.
 6. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturą wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1969, z. 4.
 7. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.
 8. Ostasiewicz W. (red.), Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław 1999.
 9. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 10. Pfoh H., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty. Biblioteka Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
 11. Roeske-Słomka I., Dystans zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludności według makroregionów, "Wiadomości Statystyczne" 1998 nr 4.
 12. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Wydawnictwo ZNICZ, Szczecin 1996.
 13. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 14. Stachak S., Świtłyk M., Teoria zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi, Książka i Wiedza Warszawa 1995.
 15. Szczurówna A., Smolik E., Popegeerowskie mieszkania, "Agroprzemiany" 1998 nr 7/8.
 16. Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (DzU 2001 nr 4, poz. 24) z wyjątkiem art. 5 tej ustawy i zastrzeżeniem ust. 3-4.
 17. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: DzU 1991 nr 107, poz. 464 z późn. zm. tekst jedn.: DzU 1995 nr 57, poz. 299 z późn. zm., tekst jedn.: DzU 2001 nr 57, poz. 603 z późn. zm.).
 18. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 19. Wędrowska E., Datalogiczna miara ilości informacji strukturalnej jako instrument zarządzania zasobami informacji statystycznej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 975, AE, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu