BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Waldemar
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako źródło dopływu innowacji do przedsiębiorstw
DFI as a Source of Innovations Inflow to Enterprises
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 279-287, bibliogr. 28 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Rola inwestycji w gospodarce, Innowacje, Przegląd literatury
Foreign capital, Foreign investment, Direct investments, Role of investment in the economy, Innovations, Literature review
Note
summ.
Abstract
Omówiono wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na postęp technologiczny w przedsiębiorstwach oraz całej gospodarce w Polsce. Podkreślono, iż inwestycje bezpośrednie odrywają bardzo ważna rolę w rozwoju gospodarki, gdyż stanowią źródło dopływu innowacji technologicznych, oddziałują na jakość zatrudnienia poprzez proces kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Wymieniono również przyczyny tego, iż rzeczywiste efekty oddziaływania BIZ na postęp techniczny polskiej gospodarce są mniejsze od potencjalnych.

The article presents the fundamental aspects of direct foreign investments (DFI) in Poland and their influence on enterprises innovation. It is commonly believed that enterprises inclination towards innovations, towards new technologies introduction, is one of main attributes of their competition and an important factor of their development. The article is an attempt to show to what extent direct foreign investments influence development and competition of enterprises in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - szanse i zagrożenia ich pozyskiwania (1999), (raport). "Boss-Gospodarka", nr 9.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (1999), Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych, Warszawa.
 3. Durka B. (red.), (1999), Zagraniczne inwestycje w Polsce, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 4. Estrin S. i in. (1997), Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: Multinationals in Transition, London.
 5. Green Paper on Innovation. Supplement (1995), European Commision, Brussels, Luxemburg nr 5.
 6. Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie integracji z Unią Europejską (1997), [w:] Z. Wysokińska, J. Witkowska (red.), Szanse eksportowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Uwarunkowania globalne i regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Kotowicz-Jawor J. (1998), Rozluźnić gorset akumulacji, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 23.
 8. Liberska B. (1997), Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w rozwoju gospodarczym i transformacji systemowej, [w:] M. Belka, W. Trzeciakowski (red.), Dynamika polskiej gospodarki, Warszawa.
 9. OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment (1996), Third Edition, OECD, Paris.
 10. Ozawa T. (1992), Foreign Direct Investment and Economic Development, "Transnational Cosporations", nr 1.
 11. PAIZ, Status of Foreign Direct Investment in Poland at the End of "1999 (on the basis of PAIZ data) (2000), (2002), Warszawa.
 12. Polak E., Polak W. (2000a), Atrakcyjność Polski jako miejsca lokowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich na tle innych krajów Europy Srodkowo-Wschodniej, [w.] P, Dominiak (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji, Gdańsk.
 13. Polak E., Polak W. (2000b), Motywy angażowania kapitału przez podmioty zagraniczne to Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w.] Szanse rozwoju Regionu Gdańskiego w warunkach konkurencyjności, PTE, Gdańsk, s. 110-111.
 14. Polak W. (1999), Rola kapitału zagranicznego w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Skutki restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw w Polsce w dekadzie lat dziewięćdziesiątych, Sopot.
 15. Polak W. (2001a), Kapitał ludzki w systemie kształcenia ustawicznego, [w:] Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy, Wydawnictwo Edukacja, Wyższa Szkoła Zarządzania, Wrocław.
 16. Polak W. (2001b), Wpływ polityki innowacyjnej Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w układach konsorcjalnych i w warunkach wirtualnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, SIMP, Warszawa.
 17. Polak W. (2002), Determinanty napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, nr 43.
 18. Poland. Country Economic Memorandum. Reform and Growth on the Road to the LJE (1997), Raport. TheWorld Bank.
 19. Polski handel zagraniczny w latach 1998-1999 (1999), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 20. Reinforcing Cohescion in the EU Through Research and Innovation (1998), (COM 98/275), Brussels, Luxemburg.
 21. Rymarczyk J. (1998), Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstwu - teoria i praktyka, [w:] Z. Olesiński (red.), Bezpośrednie inwestycje w Polsce, PWE, Warszawa.
 22. Stolarek A. (1996), Obszar wysokiej szansy w przemyśle przetwórczym, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 23. THE First Action Plan for Innovation for Growth and Employment (1997), (COM 96/589), European Commision, Brussels, Luxemburg.
 24. The Transfer of Technology to Developing Countries with Special Reference the Licensing on Know-how Agreeements (1997), UNCTAD.
 25. White Paper, Growth, Competitiviness, Employment. The Challengers and Ways Forward into the 21st. Century (1994), European Commision, Brussels, Luxemburg.
 26. Witkowska J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne iv Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 27. Witkowska J. (2000), Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Skutki napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Rada Społeczno-Gospodarcza, Warszawa.
 28. Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski (1998), Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, Raport nr 7.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu