BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utkin Joanna
Title
Własności czasu trwania Macaulaya i wypukłości obligacji długoterminowych
Macaulay Duration and the Convexity of the Long-Term Bonds
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 8, s. 169-181, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Obligacje skarbowe, Matematyka finansowa
Treasury bond, Financial mathematics
Abstract
Celem autorki było uzupełnienie zestawu twierdzeń oraz podważenie pewnych niesłusznie uznanych własności dotyczących czasu trwania Macaulaya i wypukłości w odoniesieniu do takich rodzajów obligacji, jakie są reprezentowane przez skarbowe obligacje długoterminowe.

The goal of the author was to complement a set of statements as well as shake some of groundlessly recognized properties relating to Macaulay duration and the convexity of bonds represented by treasury long-term bonds. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bijak W., Podgórska M., Utkin J. (1994), Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa.
 2. Blake D. (1990), Financial Market Analysis, Me Graw-Hill Co., London.
 3. Fisher L. (1966): An Algorithm for Finding Exact Rates of Return, Journal of Business 39, s. 111-118.
 4. Gutkowska A., Utkin J. (2000): Badanie monotoniczności czasów trwania rzędu l, II i ich średniej, Praca z ekonomii matematycznej EM/4/2000, Instytut Ekonometrii, SGH.
 5. Kicks J.R. (1946), Value and Capital, Clarendon Press, Oxford (ed. 2) w polskim przekładzie: Wartość i Kapitał, PWN, Warszawa 1975.
 6. Jackowicz K. (1994): Wykorzystanie analizy duration w pomiarze ryzyka stopy procentowej pojedynczego instrumentu finansowego, Bank i Kredyt 1994/10, s. 54-61.
 7. Jackowicz K. (1997): Wypukłość obligacji - definicja, własności, znaczenie w procesie inwestowania, Bank i Kredyt 1997/11, s. 62-71.
 8. Jackowicz K. (1999): Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej: Metoda duracji, PWN, Warszawa.
 9. Jajuga K., Jajuga T. (1996), Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa.
 10. Klimkowska J. (1998): Średni czas trwania - koncepcje, interpretacje i własności, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 6, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 201-216.
 11. Macaulay F.R. (1938): Some Theoretical Problems Suggested by Movements of Interes Rates, Bond Yields and Stock Prices in the United States Since 1856, Publications of the National Bureau of Economic Research 33, New York.
 12. Malkiel B.G. (1962): Expectations, Bond Prices, and the Term Structure of Interest Rates, Quarterly Journal of Economics 76, s. 197-218.
 13. Minguet A. (1993), Les techniques de gestion du risque d'intéret, Presses Universitaires de France, Paris.
 14. Nawalkha S.K., Lacey N.J. (1990): Generalized Solution of Higher-Order Duration Measures, Journal of Banking and Finance 14, s. 1141-1150.
 15. Utkin J. (1999): Obligacje skarbowe w Polsce - modele wyceny i ryzyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 16. Utkin J. (2000): Modele wyceny i ryzyka obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym i korygowanym, Artykuł przyjęty do kwartalnika Przegląd Statystyczny 47.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu