BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielińska Joanna
Title
Aktywność państwa w rolnictwie polskim w latach 90
The State's Activity in Polish Agriculture in the Nineties
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 117-134, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Interwencjonizm państwa
Agriculture, Government intervention
Abstract
Tematem artykułu był zakres stosowania interwencjonizmu państwowego w polskim rolnictwie. Badanie polityki interwencyjnej przeprowadzone zostało w drodze analizy zakresu stosowania instrumentów służących jej realizacji obejmujących: przepisy prawne, środki finansowe, umowy międzynarodowe, instrumenty polityki celnej, instytucje, których celem jest realizacja polityki rolnej państwa, podatki i ubezpieczenia społeczne rolników.

The subject of the article concerned the scope of the state's interventionism application in Polish agriculture. Research on intervention policy has been carried out as an analysis of the scope of application on instruments including legal regulations, finances, international agreements, instruments of customs policy, institutions which the aim is realization of the state's agricultural policy, taxes and social security of farmers. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M.: Ewolucja polityki rolnej w procesie transformacji rynkowej i integrowania Polski z Unią Europejską (w) Rolnictwo w procesie integrowania Polski z Unią Europejską. Tom IV. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.
  2. Oleszko, Jeżyńska B., Tarasiu S.: Prawo rolne - wybrane zagadnienia - przepisy orzecznictwo. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków - Lublin 1997.
  3. Praca zbiorowa pod redakcją A. Wosia: Encyklopedia Agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
  4. Rocznik statystyczny Rolnicwa 1998. GUS, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu