BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nojszewska Ewelina
Title
Zmiany w polskim systemie podatkowym w wieku XX
Changes in the Polish Tax System in the 20th Century
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 9, s. 135-161, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
System podatkowy, Zasady podatkowe, Analiza porównawcza
Tax system, Tax rules, Comparative analysis
Abstract
Autorka opisała zmiany zachodzące w systemie podatkowym w zmieniającym się państwie polskim w XX wieku. Zagadnienie to, jest tudne ze względu na niemożność dokonania porównań poszczególnych rozwiązań z okresu II i III RP oraz PRL.

The author describes changes in Poland's tax system in 20th century. The issue is difficult because there is no possibility of a comparison between selected solutions during the period of the Second and Third Republic of Poland as well as the People's Republic of Poland. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biała księga podatków, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
 2. Bolkowiak L, System podatkowy a polityka społeczno - gospodarcza w latach 1989-1993, Instytut Finansów, Warszawa 1994.
 3. Englicht W., W sprawie reformy systemu podatkowego, nakładem autora, Warszawa 1931.
 4. Gajl N., Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, PWE, Warszawa 1988.
 5. Głąbiński S., Polskie prawo skarbowe, nakład autora, Lwów 1928.
 6. Grodyński, T., Dziwactwa podatkowe, Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 1934.
 7. Kalinowski M., Współczesne systemy podatkowe - - zarys wykładu, TNOiK, Toruń 1996.
 8. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, KiK, Warszawa 2000.
 9. Lubownicki J., Polityka podatkowa Polski, Gebethner i Wolf, Poznań 1927.
 10. Lubowicki J., Zasady reformy podatkowej, "Przemysł i handel", Waszawa 1928.
 11. Lubownicki J., Polityka podatkowa w Polsce Ludowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, seria I, zeszyt 26, Łódź 1962.
 12. Markowski В., О systemie danin publicznych w Polsce, "Sprawy podatkowe" Warszawa 1925.
 13. Markowski P., Reforma podatkowa, "Ekonomista", Warszawa 1927.
 14. Mikuśkiewicz M., System danin publicznych, "Polska Gospodarcza", 1937, no 50.
 15. Rybarski R., Ciężar podatków w Polsce, Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa 1934.
 16. Sochacka_Krysiak H., Analiza porównawcza systemów opodatkowania gospodarki uspołecznionej i ludności w państwach socjalistycznych, SGH - IFGN, Warszawa 1984.
 17. Sokołowski J., Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa 1995.
 18. Taylor E., Polityka skarbowa i system podatkowy RP, Poznań 1929.
 19. Tegler E., Niestabilność systemu podatkowego w: Podatki w Orzecznictwie Sądowym, Zjazd Katedr Prawa Finansowego Wigry'95, KiK, Warszawa 1996.
 20. Weralski M., Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1960.
 21. Weralski M., Finanse i prawo finansowe, PWE, Warszawa 1978.
 22. Weralski M., Współczesne Systemy Podatkowe (zarys porównawczego prawa podatkowego), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979.
 23. Weralski M., Finanse publiczne i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1984.
 24. Weinfeld L, Daniny, podatki, opłaty, cła i akcyzy, Warszawa 1937.
 25. Zwieg F., Przerzucanie podatków, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1923.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu