BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janicki Andrzej, Sobczak Antoni
Title
Wartość gruntów a zagospodarowanie przestrzenne Konina
The Worth of Lands and a Spatial Model of Land Use in Konin
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2001, nr 14, s. 180-194, bibliogr. 194 poz.
Keyword
Gospodarka przestrzenna, Gospodarka gruntami, Rynki lokalne, Przestrzenne zagospodarowanie miasta
Spatial economy, Land economy, Local markets, Town spatial development
Abstract
Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie czy wartość nieruchomości oddziałuje na zmiany w gospodarowaniu przestrzenią? Przedmiotem badań były grunty Konina, tj. wszystkie ceny transakcyjne niezabudowanych gruntów w latach 1996 i 1998. W badaniu uwzględniono grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, handel i usługi, przemysł, inwestycje liniowe oraz użytki rolne z prawem do zabudowy. W podsumowaniu stwierdzono, że w Koninie wartość gruntów nie jest istotnym czynnikiem zagospodarowania przestrzennego.

The question the authors attempt to answer is whether the worth of immovable property affects the changes in spatial model of land use? The research subject were the lands of Konin, i.e. all the transaction prices of non built-up areas in years 1996 and 19998. The lands where buildings are planned, trade and services, industry, line investments and arable lands that can be built-up are taken into consideration in the research. The conclusion to sum up the article is that in Konin the worth of lands is not a vital factor of a spatial model of land use. (M.N.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu