BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Milleniusz W.
Title
Relacje z interesariuszami przedsiębiorstwa - ocena z perspektywy marketingu
Company Stakeholders Relationships - Evaluation from Marketing Perspective
Source
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 147-152, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Relacje przedsiębiorstwo-konsument, Zarządzanie marketingowe
Organisation and management, Enterprise management, Enterprise-customer relationship, Marketing management
Note
summ., streszcz.
Abstract
Tradycyjnie większość przedsiębiorstw - zwłaszcza tych o wysokim stopniu orientacji rynkowej -koncentrowała swoje wysiłki na zaspokajaniu potrzeb i relacjach ze swoimi klientami oraz właścicielami. Jednakże, we współczesnych przedsiębiorstwach coraz częściej uświadamiany jest pogląd, że dostarczanie oczekiwanych zysków właścicielom może być silnie uzależnione od takich interesariuszy (stakeholders) jak: pracownicy, analitycy finansowi, dystrybutorzy, dostawcy, media. W opracowaniu podkreśla się, że to czy w ogóle i do jakiego stopnia interesariusze wspierają przedsiębiorstwo zależy od relacji z nimi. Niestety, często brak jest zgodności opinii wśród menedżerów firmy w kwestii relatywnej ważności poszczególnych interesariuszy lub ich grup. W związku z tym, w opracowaniu zaproponowano i przedyskutowano podejście do oceny ważności interesariuszy ze względu na ich wpływ na przedsiębiorstwo, a w szczególności - na opracowanie i wdrażanie strategii marketingowej. Ponadto, wskazano na potrzebę nadania odpowiedniej rangi w firmach wdrażających koncepcję marketingowej karty wyników (market-based scorecard) relacjom z kluczowymi interesariuszami przedsiębiorstwa. (oryg. streszcz.)

Traditionally most companies - especially those of high level of market orientation - focused on the needs and relationships with their customers and owners. However, contemporary businesses are more and more often recognizing that their ability to provide sufficient profits for their owners may strongly depends on other stakeholders such as: employees, financial analysts, distributors, suppliers, media. The paper stresses that whether and to what extent these stakeholders support a business depends on the company relationships with them. Unfortunately, there is often no consensus among managers on the relative importance of the company's different stakeholders. Therefore, in the paper an approach to evaluation of stakeholders' importance is proposed and discussed. Furthermore, the need of including the stakeholder perspective in companies applying the market-based scorecard concept is emphasised. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bruhn M., Management of Customer Relationships, Prentice Hall, Financial Times, Harlow, London, New York, 2003.
 2. Duncan T., Moriarty S., Driving Brand Value. Using Integrated Marketing to Manage Profitable Stakeholder Relationships, McOraw-Hill, New York, 1997.
 3. Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa, 2001.
 4. Jackson J., Prioritising customers and other stakeholders using the AHP, European Journal of Marketing, Vol. 35, No. 7/8, 2001, pp. 858-871.
 5. Kotler Ph., Marketing Management, 11th. ed., Prentice Hall International Editions, 2003.
 6. Marciniak B., Badanie satysfakcji klientów -problemy i metody badawcze, Marketing i rynek, Nr 11, 2000, s. 19-24.
 7. Massnick F., How to Measure What Your Customers Want - And Make Sure They Cet It, American Management Assiociation, Amacom, New York, 1997.
 8. Moriarty S., 1MC needs PR 's stakeholder focus, Marketing News, Vol. 31, Issue 11, May 26, 1997.
 9. Obój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, rozdział III, w: Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Wydanie V, Warszawa, 2002.
 10. Pellet J., Reinventing stakeholder value, Chief Executive, December, 2001, pp. 50-58.
 11. Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa, 1997.
 12. Penc J., Skuteczne zarządzanie organizacjami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu, WSMiB, Łódź, 1999.
 13. O'Shannassy T., Modern strategic management: Balancing strategic thinking and strategic planning for internal andexternal stakeholders, Singapore Management Review, 2003, Vol. 25, No. l, pp. 53-67.
Cited by
Show
ISSN
0324-9484
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu